Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Měsíční archiv Září 2018

Rehabilitační bazén pro seniory? Velká lež!

Aby dosluhující vedení města pánové Langr, Lukavec, Mareš a Jirásková nezaostalo za konkurencí Našich Poděbrad a sebralo jim vítr z plachet, tak vymysleli absurdní „levnou a výhodnou“ parodii na plavecký bazén.

Za rukojmí si jako vždy před volbami vzali zejména seniory a školní mládež. Zcela vážně tvrdili, že tato de facto větší vana o rozměrech 10×5 metrů výrazně uleví všem poděbradským seniorům a umožní výuku plavání školním skupinám. Údajně vedoucí všech seniorských spolků při prohlídce tohoto nesmyslu nadšeně tleskali a souhlasili s tím, že 5 seniorů (více se jich do bazénu s rehabilitačními asistenty prakticky nevejde, aniž by nebyla hlava na hlavě), za poplatek 400 Kč za hodinu, znamená velký přínos a rozvoj péče města o seniory. Jde o starostův předvolební absurdistán a zneužití problematiky seniorů v jeho předvolební kampani. Výuku plavání pro školní mládež si lze stěží představit, když zákonný hygienický limit pro malé plavce činí max. 10 osob na tento rozměr bazénku a školní třídy dnes mívají okolo 25 a více žáků. Další nesplnitelné limity se týkají hygienického zázemí objektu.

Starosta pyšně informoval, že majitel Hotelu Hvězda nabízí městu pronájem této větší vany nikoliv za původně stanovený milión korun ročně, ale za pouhou korunu. Velmi upozadil fakt, že celá tato legrace bude pro město podstatně dražší, neboť na jeho bedra půjdou veškeré náklady spojené s provozem objektu! Pokud sečteme výdaje na technologický provoz (ohřev a výměna vody, její chemické ošetření, laboratorní zkoušky), energie, provoz a údržbu obslužných prostor (šatny, sprchy, WC), mzdy (plavčíci, úklidový personál), dostaneme se na částku mnohem vyšší, než bylo původně dohodnutých 87.500 Kč za měsíční pronájem. Starostovo sdružení VPP i Lukavec, Mareš a Jirásková z PoP tomu nesmyslu nadšeně tleskali. Podle názoru Našich Poděbrad jsou to vyhozené peníze a velmi chabá konkurence opravdovému bazénu, které chce naše sdružení postavit. Podle našich střízlivých odhadů budou tyto výdaje vyšší než 150.000 Kč měsíčně. Tomu neodpovídá ani výše položky odhlasovaného rozpočtového opatření. Termín zahájení provozu je rovněž v nedohlednu, neboť mu musí předcházet řada legislativních a technických opatření. Tím prvním je vyhotovení provozního řádu, na základě minimálně osmi právních předpisů, který musejí připomínkovat a schválit orgány hygienické služby.

Naše Poděbrady si myslí, že hned po volbách pan Langr napíše všem seniorským organizacím, že se tento nesmysl nedá kvůli legislativním a technickým opatřením provést, ale počítá s tím, že oklamaní senioři mu svůj hlas ve volbách dají a o to přece jde. Nic jiného nemá smysl.

V případě, že se po volbách spojí a na radnici dostanou kandidátky Langrovy VPP a Lukavcovy PoP, budou prosazovat úplně stejné nesmyslné návrhy. Rozvoj Poděbrad se úplně zastaví. Rozhodněte sami, zda a jaký bazén chcete. Volte Naše Poděbrady č. 4, aby neprošla „větší vana“ údajně pro seniory, tentokrát se ztrátami pro město Poděbrady za 1 milion
800 tisíc korun ročně.

            Miroslav Káninský

KDO NECHAL UMÍRAT CÍSAŘSKOU OBORU?

Nám není lhostejná

V minulém článku uveřejněném v Poděbradských novinách jsem se zmínil o postupných krocích nápravy špatného stavu v Císařské oboře. Tady jsou ty nejdůležitější.

Její revitalizace není jednoduchá záležitost, která by se vyřešila ze dne na den. Je třeba respektovat navazující technická opatření a postupovat systémově po etapách. Ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe, správcem drobných vodních toků, bude provedena zásadní údržba místních vodotečí. Spočívat bude v odtěžení sedimentů ze dna drobných ramen toků a jejich vyčištěním bude zajištěna jejich opětovná průtočnost, až přes páteřní tok do Labe. Jsou absolutně zanesena, protože se léta neudržovala a většina Obory se tak postupem času změnila v bezodtokový močál.

Podmáčená půda s úrovní výšky hladiny podzemní vody dosahující mnohdy až k povrchu terénu způsobila, že vegetace a zejména kořenové systémy stromů jsou trvale pod vodou. Tím se dřeviny dusí, usychají, odumírají a padající suché větve ohrožují návštěvníky. Proto bude v další etapě prací proveden podrobný dendrologický audit. Odumřelé stromy budou odstraněny, poškozené dřeviny zdravotně revitalizovány. Lze předpokládat, že většinu z nich se podaří zachránit zlepšením podmínek biotopu. Proveden bude také prořez náletových dřevin.

Následně bude možné revitalizovat drobnou infrastrukturu ve formě obnovy historicky zaniklých pěšin a cest a lokalitu doplnit drobným mobiliářem. Přibudou lavičky, případně altánky a Obora tak bude moci po desítkách let nezájmu a devastace opět sloužit občanům města i jeho návštěvníkům k oddychu a relaxaci.

Miroslav Káninský,
Naše Poděbrady

Děkujeme za chráněnou dílnu!

Naši kandidátku Mgr. Janu Müllerovou oslovila letos v květnu firma Profemo s.r.o. s nabídkou spolupráce při otevření chráněné dílny v Poděbradech a okolí. Odpověděla, že tento návrh podpoříme velmi rádi, za předpokladu, že budou respektovány potřeby handicapovaných lidí. Sama prodělala závažné hematoonkologicke onemocnění a veškerou svoji sílu a energii vkládá do podpory a integraci zdravotně postižených lidí, a to bez ohledu na diagnózu.

Slovo dalo slovo a společnost Profemo s.r.o. ji mile překvapila svým laskavým a zároveň profesionálním přístupem. Dostatek zakázek, krásné a čisté pracovní prostředí, odpovídající mzdové ohodnocení, respekt k handicapovaným zaměstnancům. Zkrátka, našla přesně to, co se očekává od zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Díky sdružení Naše Poděbrady tak získalo Profemo s.r.o. finanční podporu, která bude využita pro potřeby zaměstnanců. „Velmi si ceníme podpory sdružení Naše Poděbrady a těšíme se na další možnou spolupráci,“ dodala Jana Müllerová.

Starosta nám plivnul do tváře

V minulém vydání Poděbradských novin vyšel článek starosty L. Langra „Moc bych si přál bazén, ale…“, v jehož závěru sděluje, že volit půjde jen do místnosti s volební schránkou pro komunální volby, ale místnost se schránkou pro Referendum-bazén, která bude součástí těchto komunálních voleb, již vynechá. Zároveň zmiňuje, že bazén není politická věc jako za komunistů, kteří v době aktuální výstavby rozhodli o realizaci v Nymburku, kde bylo sídlo Okresního tajemníka strany a občanům Poděbrad doporučili dojíždět do Okresního města.

Jako člen přípravného výboru akce bazén-Poděbrady připomínám, že v posledních dnech se právě akce bazén stala tématem číslo 1 pro většinu politických uskupení a nelibost VPP v čele s panem starostou je zřejmá a čitelná.  My jsme dnes pyšní na to, že se právě nám, sdružení Naše Poděbrady, podařilo bez zbytečných řečí dotáhnou celou „bazénovou akci do konkrétní podoby referenda, kde občané sami rozhodnou o dalším postupu a v kladném případě zaváží příští zastupitelstvo konat, místo zbytečných řečí.

Neúčast na referendu, kterou nejvýše volený činitel našeho města deklaruje, beru jako plivnutí do tváře nám všem, kteří jsme věnovali této akci několik desítek hodin ze svého volného času s cílem nikoli politickým, ale především se snahou udělat konkrétní dobrou věc pro všechny občany našeho města bez rozdílu vyznání, politické příslušnosti, věku apod.

Chápu, že představa neúspěchu současného starosty ve volbách a že by už nestál v čele radnice, je pro něj velmi nepříjemná. O tom ale rozhodnete vy, voliči, stejně jako o budoucí výstavbě bazénu. Proto vás, milí spoluobčané upřímně zvu ke komunálním volbám a k hlasování o referendu. Patřím k těm, kterým nejsou volnočasové aktivity nás všech lhostejné, stejně jako budoucnost města, ve kterém žiji a které mám rád.

 Dejte své ANO či NE na jasné otázky referenda a tím nám všem sdělíte svůj názor, který bude pro nás závazný a v případě úspěchu jako základní deska či kámen pro další práci.         

 

 Jiří Málek, kandidát do zastupitelstva
za Naše Poděbrady

POVEDE STŘEDEM MĚSTA ŽELEZNIČNÍ KORIDOR?

Bez vědomí zastupitelstva, tj. nejvyššího orgánu města, dokonce i mimo radu města jedná starosta Ladislav Langr (VPP) o záměru vybudovat železniční koridor přes Poděbrady. Tento projekt Správy železničních a dopravních cest předpokládá také variantu zrušení stávajících železničních přejezdů u skláren a u Bažantnice z důvodu zvýšení rychlosti a frekvence nákladních železničních souprav, které zde budou projíždět namísto současných tras. Spojení mezi centrálním městem a Žižkovem by měl zajistit další silniční nadjezd přes železnici, vybudovaný mezi Jungmannovou ulicí a dětskými hřišti na druhé straně trati.     

O tomto záměru máme jen kusé informace, protože podrobnosti radnice nezveřejňuje. Správa železničních a dopravních cest zřejmě připravuje modernizaci železničního koridoru pro nákladní dopravu směrem na Děčín, Německo – přes Poděbrady. Záměr připouští i možnost, že by byly zrušeny úrovňové přejezdy a byly by nahrazeny dalším, v pořadí už třetím nadjezdem. Ten by měl variantně stát v prostoru ulic Jungmannova, Karla Čapka a Na Hrázi s přemostěním trati do prostoru ulic U Struhy a U Bažantnice. Projekt je ve fázi přípravy, zahájeny však byly už geodetické práce.

Navrhované řešení by přineslo městu vážné komplikace.

1.

Středem lázeňského města by vedl nákladní koridor s podstatně vyšší frekvencí železniční dopravy se všemi jejími negativy, zejména zvýšenou hlučností.

2.

Vybudování již třetího nadjezdu ve městě se současným uzavřením úrovňových přejezdů je natolik radikálním zásahem do dopravní situace, že lze jen obtížně odhadovat praktické důsledky. Žižkov, oddělený tratí od centra města je navíc dynamicky se rozvíjející lokalitou se zvyšující se hustotou obyvatel.

3.

Vybudování samotného nového nadjezdu by přirozeně mělo negativní dopad na životní podmínky obyvatel v přilehlých ulicích, snížení komfortu bydlení včetně snížení hodnoty jejich nemovitostí.   

Poděbrady jako lázeňské město by přece samozřejmě mělo zvýšenou mírou dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem na omezení dopravy a dopravních komplikací. Projekty zásadního významu není možné zatajovat a řešit bez otevřené diskuze s občany! 

NAŠE POĎEBRADY pochopitelně nesouhlasí s postupem stávajícího vedení města pod taktovkou VPP Ladislava Langra. Jejich postup hodnotíme jako nezodpovědný, nekoncepční a neslučitelný s potřebami lázeňského města a jeho občanů.

Souhlasíte-li s naším stanoviskem, pomozte nám problém řešit. Je důležité, abychom na to nebyli sami. Prosíme, začněte u volebních uren! Máme č. 4

VÁŽNÁ ZPRÁVA O POUŽÍVÁNÍ JEDŮ V PODĚBRADECH

Opoziční zastupitelé ze sdružení Naše Poděbrady na zastupitelstvu navrhli okamžitý zákaz plošného používání herbicidů na bázi jedovatého glyfosátu ve městě.

 Podle pokynů starosty Ladislava Langra (VPP) byl protinávrhem Kláry Jiráskové (POP) přehlasován! Přestože existují i jiné ekologicky šetrné postupy, bude se i v následujících minimálně dvou letech aplikovat do naší lázeňské přírody cca 400 litrů koncentrátu této chemické sloučeniny. Je zřejmé, že pokud se po volbách dostanou na radnici většinově spojené kandidátky VPP Ladislava Langra a POP Zbyňka Lukavce, k potřebné změně ošetřování zeleně nedojde a na návrh sdružení Naše Poděbrady se rychle zapomene.

Město prostřednictvím Technických služeb města Poděbrady ale i jiní dodavatelé likvidují na svých pozemcích v Poděbradech nepotřebnou zeleň plošným postřikem totálních herbicidů na bázi sloučeniny glyfosátu, nejčastěji přípravkem s obchodním názvem Roundup. Tento výrobek je podle označení samotného výrobce nebezpečný pro životní prostředí a toxický pro vodní organismy. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) a specializované agentury Světové zdravotnické organizace je glyfosát pravděpodobně karcinogenní. Je třeba si to stále připomínat, protože tato informace je velmi vážná.

Minulý měsíc udělil soud v San Franciscu pokutu ve výši po přepočtu 6,5 miliardy Kč výrobci Roundupu za to, že v důsledku jeho používání nevyléčitelně onemocněl rakovinou mízních uzlin školník pan Johnson. Pracoval s herbicidem stejně, jako to dělají pracovníci našich technických služeb. Jezdil s vozidlem, z jehož přídavné nádrže rozstřikoval jedovatý Roundup na plevel rostoucí okolo školy. Za větrných dnů se stávalo, že se herbicidem potřísnil. Podobných a dosud nevyřešených žalob je na výrobce v USA podáno přes pět tisíc.

Likvidace plevelů je možná alternativními ekologickými postupy. Jedním z nich je např. pomocí strojních zařízení s aplikací horké páry. Tyto šetrné technologie vyžadují vstupní investici, jsou dražší, provozně složitější, avšak lze je využít i druhotně, např. na čištění městského mobiliáře, chodníků apod. Touto cestou se vydaly např. lázeňské město Třeboň, nedaleká Kutná Hora, částečně také Nymburk, Mělník a nově také Brno, Znojmo a České Budějovice.

Poděbrady jako lázeňské město by mělo se zvýšenou opatrností dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem i na jakost podzemních vod!

NAŠE POĎEBRADY nesouhlasí s postupem VPP Ladislava Langra a POP Zbyňka Lukavce s Klárou Jiráskovou. Jejich jednání pramení z nezodpovědného přístupu a lenosti přijmout nesnadná, ale ekologicky čistá řešení. Pro nás je kvalita životního prostředí jednou z priorit a pokud nám dáte svůj hlas, bude rychlé odstranění jedů v naše městě jeden z hlavních úkolů.

STÁŘÍ DOŽENE KAŽDÉHO

A MĚLO BY SE PROŽÍT DŮSTOJNĚ

Vnuky naučím skládat vlaštovky, hrát kanastu a prší…

Reakce čtenářky Věry: „Vážení a milí, čtu vaše noviny pravidelně každý měsíc a teď je to poprvé, kdy jsem se odhodlala napsat přímo do redakce.  Pochopila jsem politické stanovisko vašeho sdružení a dost často o některých otázkách mluvíme doma s manželem, ale i s dětmi. Čteme ještě i další noviny, které v Poděbradech vycházejí, a můžeme srovnávat. V těch vašich oceňuji především informace a cením si toho, že se nebojíte otevřeně kritizovat. Většinou se s vašimi názory shodnu, zúčastnila jsem se i jednání na zastupitelstvu a poznala některé z vás osobně, zejména pana doktora Káninského. A to je právě důvod, proč jsem se rozhodla napsat. Moc se mi líbil rozhovor s ním v posledním čísle a ráda bych se ho ještě na pár věcí zeptala. Snad budu mít po volbách na radnici nějakou šanci se s ním osobně potkat…“ Dopis paní Věry nás mile překvapil. Do redakce přišlo ještě pár dotazů, některé i konfrontační, a tak tady jsou doplňující odpovědi.

 

l Od rodičů vím, že můj dědeček se znal s tím Vaším a vzpomínají, jak prý jste chtěl být pořád s ním a jak Vás s babičkou jako jedináčka rozmazlovali…ϑ

A víte, že to je pravda? S babičkou a dědou jsem měl vážně pěkný vztah. Starali se o mě a měli ohromnou trpělivost. Pamatuji si, že jsem byl temperamentní a stále jsem chtěl cestovat, někam chodit na výlety, a to se mi snažili splnit. Přiznám se, že jsem toho rozmazlování někdy tak trochu zneužíval. Dodnes rád vzpomínám na celodenní návštěvu zoologické zahrady v Praze. Tenkrát se mi to zdálo jako daleká cesta a vůbec poprvé jsem se zblízka setkal se zvířaty a dodnes to patří mezi moje nejkrásnější zážitky z dětství. Teprve až později jsem ocenil, že naše rodina vždycky držela pohromadě.

l Překvapilo mě, že jezdíte na motorce. Riskujete občas rychlejší tempo?

Na motorce se projedu rád. Je to rovněž jeden ze způsobů, jak relaxovat. Moje jízda je ale spíše takové „kochání“, jako u doktora z Vesničky mé střediskové. Čím jsem starší, tím jsem zároveň opatrnější a jezdím bezpečně. Také rád řídím auto, ale cestování do dálek nepatří k mým prioritám. Cítím se dobře v Poděbradech, a i proto se zajímám o své nejbližší okolí a přemýšlím, jak ho vylepšit.

V minulém rozhovoru jste zmínil, jak Vás zaskočila smrt tatínka. Znala jsem ho a pamatuji si tu dobu, protože tenkrát jsem také přišla o maminku. Starám se o otce, který si už neporadí sám. Jak se díváte na stáří, bojíte se ho?

Vím, jaké to je. Sám mám maminku v seniorském věku, která už se bez naší pomoci zcela neobejde. Mladí lidé jsou dnes v neustálém poklusu, pracují nebo dělají kariéru, starají se o děti, o rodinu, plánují, řeší každodenní problémy, která je samozřejmě zahltí, takže není čas přemýšlet o tom, co není právě teď aktuální. Sám jsem to před léty zažil. Občas mladým lidem říkám, zkuste se zastavit a popřemýšlet o svém stáří, třeba o představě, že zůstanete sám, bez pomoci při nemoci, třeba bez potomků a rodiny nebo s občasnými návštěvami dětí, které většinou pro své starosti nemají prostor na to, aby pochopili ty vaše. Obecně říkám, že v životu je třeba přistupovat s určitou pokorou a nebrat vše jako samozřejmost. Proto se zajímám o to, jak je o seniory postaráno v Poděbradech, kde jich není málo. Mám i nějakou představu, jak péči o ně rozšířit a zkvalitnit. Přemýšlím také o vytvoření jakési Rady seniorů, prostřednictvím které by se jejich názory a požadavky přenášely do městské rady. Stáří dožene každého a mělo by se prožít důstojně.

 Jak byste prožil volný den bez práce?

To si vůbec nedovedu představit. Stále něco dělám, ať v práci nebo v politice. Kromě nemoci, kdy opravdu musím ležet, se snažím pořád vyvíjet nějakou činnost. Nicméně uvědomuji si, že odpočinek je důležitý, člověk by měl občas „baterky dobít“, což se v dalším jeho počínání určitě vyplatí.

Kam vedou Vaše první kroky, když chcete vzácné návštěvě ukázat Poděbrady?

 Rozhodně Poděbradský zámek, ten pokládám za dominantu Poděbrad. Pak určitě naši známou hydroelektrárnu při procházce okolo Labe a samozřejmě nevynechám ani kolonádu, která je přitažlivá v každém ročním období.

Máte dva dospělé syny, jak se těšíte na roli dědečka?

Doufám, že budu brzy, protože na to být dědečkem by měl být člověk v plné síle. Těším se, až mě obehrají v pexesu, naučím je skládat vlaštovky, hrát kanastu a prší. Budu s nimi chodit do lesa na houby a sbírat kaštany. Těším se i na besídky ve školce. ϑ

Jak vycházíte se svými spolupracovníky?

 Pro mě je velmi zásadní, aby se každý v našem týmu cítil dobře, abych se na své spolupracovníky mohl spolehnout, a tak to nyní bezvadně funguje. Někdy mi připadá, že za firmu opravdu dýchají. Já jim to snad malinko vynahrazuji tím, že když udělají nějakou chybu, vždy se za ně postavím. Myslím si, že to by měl udělat každý majitel. Výsledkem je, že naše firma si vede dobře. Na druhou stranu vím, že to se mnou není vždycky lehké.

Nelze si nevšimnout, že ve vašich novinách často kritizujete radního Lukavce. On zase o Vás tvrdí, že rozšiřujete špatnou náladu. Jak je to?

Pan Lukavec, jako bývalý karierní sklárenský komunista, dodnes nepochopil, že může existovat konstruktivní kritika a že je v době demokracie naprosto legální. Naštěstí už před 29 lety skončily “zlaté časy“, kdy strana a vláda rozhodovaly o všem, přisluhovači režimu vše slepě vykonali a jakákoliv kritika byla zakázána. Dnes naopak rozumní lidé ve vedení měst a obcí, kritiku vítají. Vnímají ji jako zpětnou vazbu na svoji práci. 

Na naší radnici se oprávněná kritika kupí. Články, které o tom píší, jsou jenom vrcholek ledovce. Práce radniční koalice je opravdu špatná, zvláště ta, na které se podílí pan Lukavec.  Už se nemůže bránit jako v době KSČ, nemůže posílat kritiky „do kotelny “, ale snaží se bojovat, jak se dá. Například na politické sdružení Naše Poděbrady podal předběžné opatření, že o něm nesmíme špatně mluvit a psát, jak o tom informujeme na str. 6.

 I přesto se panu Lukavcovi a jemu podobným občas podaří na radnici akce jako za „totality“ a účelovým “organizačním opatřením“ vyhodí z práce úřednici, která na stavebním úřadě jenom dodržovala zákon a nechtěla vyhovět jeho nesmyslným urbanistickým nápadům. Jakým právem?

 Uvádíte, že se nezastaví před ničím, co může jeho názory podpořit a vůbec mu nevadí, že je to mnohdy hodně ”přes čáru”. To vážně umí tak dokonale manipulovat s občany?

 V manipulaci s občany, byl v tomto směru dobře vyškolen a v minulosti tuto manipulaci běžně u dělníků ve sklárnách uplatňoval. Ano, i na další nesmysly, které píše, pravidelně reagujeme. Jedna z největších ostud radního Lukavce je generel dopravy. Pětinásobně předražený elaborát, který nedává Poděbradským občanům žádný výstup, je buď velká hloupost anebo dohoda s firmou se „nějak” rozdělit o nadbytečné peníze.

 Jediná pořádně udělaná akce s péčí dobrého hospodáře za přiměřené peníze, je generel zeleně, ale to hlavně proto, že ji dělala opozice. Vedoucí projektu Jiří Felkr, původně koaliční zastupitel, již názorově přešel k opozici. Mimochodem pro pana Lukavce musela být hořká pilulka, když nezávislý zpracovatel generelu zeleně z Mendelovy univerzity označil studii „Koutecká“, proti které vždy brojil, jako budoucí krásnou čtvrť rodinných domků plných zeleně.

O současné radnici říkáte kdyby jsou chyby. Tak jaké kdyby…?

 Kdyby si jeden podnikatel nestěžoval na ÚHOS, běžela by už rekonstrukce Biosky. Kdyby se několik živnostníků nesoudilo s radnicí o stánky v Divadelní ulici, běžela by už rekonstrukce parku. Kdyby radnice nepostavila špatně zimní stadion, tak už bychom mohli dělat jiné věci. A na závěr se pochopitelně chválí, jak naprostou většinu věcí splnil a opozici dává za vinu všechno, co se nepovedlo. Z mého pohledu to ale není opozice, ale spousta občanů a živnostníků, kteří se nenechají vydírat a válcovat radnicí a pochopitelně jsou-li vydíráni, tak některé projekty blokují (Bioska, Divadelní ulice apod.). Špatná práce radnice se tak projevuje zpomalením nebo v tomto případě minimálně dvouletým zastavením investic.

Jaká by byla podle Vás nejhorší povolební varianta?

Nejhorší povolební varianta by podle mne byla ta, kdyby se účelové rozdělení volby pro Poděbrady na VPP a PoP, okamžitě po volbách spojilo a ovládlo Radnici. V případě ovládnutí Radnice by tato dvě uskupení posunula Poděbrady o mnoho let zpět.

Skončíme nepoliticky v lese. Jednou jste řekl, že rád houbaříte, jaký je Váš letošní nejlepší úlovek?

 Rád chodím na houby a vůbec na procházky po lese. Pokud nejsem sám, platí zákaz mluvení, mobil zůstává samozřejmě doma a výsledkem je čistá hlava a velká dávka energie! Pravda, letos jsem ty procházky trochu ošidil, na nějaký extra úlovek se teprve chystám na podzim a snad tam na mě čeká hřib minimálně 1,3 kg jako před dvěma roky.

Za rozhovor poděkovala Eva Jurinová

Zkoušejí, kolik toho občané vydrží!

Komunální volby jsou přede dveřmi a výrobní linky v dílnách předvolebních lží jedou na plné obrátky. Voličská sázka na nové tváře by měla logicky zahrnovat i nová řešení zahnívajících problémů. Nic takového se ale nekoná. Langrova VPP v minulém období zhavarovala s heslem „slušně a poctivě“, tak to nyní zkouší „s hrdostí i pokorou“, když hodlá „pokračovat dál správnou cestou“. Na té předchozí nesprávné pan Langr a jeho komparzisté šeredně zabloudili. Ale nyní, voliči, prý se máš těšit na světlé zítřky!

Langrova VPP nabízí chodníky, parkování, péči o zeleň, rozvoj Jezera. A což teprve Lukavcova POP, která se politicky spářila se zelenými blouznivci! Tak ti nabízejí chodníky, parkování, péči o zeleň, revitalizaci Jezera. Není to podivně stejné? Proč podceňují paměť voličů? Kdybychom se podívali 4 roky nazpět, je to totéž. Slibovaný bazén není, slibovaný společenský sál není. Témata se vyčerpala a v půjčovně času hlásí – vyprodáno! Spíš, než změnu tak mohou občané očekávat, že si z nich politici, kteří se uplynulé volební období povalovali na radnici, opět dělají legraci. Asi nejlépe to paradoxně vystihl sám starosta Langr: „Moc bych si přál bazén, ale rozhodně pro něj nebudu hlasovat“. Přímo státnická moudrost! Δ

Vážení občané (i vy, kteří čtete nejen starostovy noviny a jste tak podle něj poněkud hloupí a moc si nepamatujete), myslíte, že hrobař městských investic, nyní POP Lukavec bude jiný, než byl VPP Lukavec? Že zelená „glyfosátová“ VPP Jirásková bude najednou o zeleň pečující POP Jirásková? Že notorický obstruktér Jan Jirka, s potěšením házející „vidle“ do správních řízení bude najednou mávnutím kouzelného proutku „koncepčně rozvíjet město“? Bohužel, dělají z nás hlupáky a zkoušejí, kdo co vydrží. Tyto souvislosti nezveřejňuji jen proto, že je před volbami, myslím, že upozornit na ně je přímo povinností těch, kteří mají Poděbrady rádi.

 Z volebních pamfletů POP jsem například zjistil, že otevřeli nový minerální pramen na Skupici (patrně mají na mysli Svatojánský v Kubových sadech). Nevzpomínám si, že by mi s tím pan Lukavec pomáhal v době, kdy ještě na radnici ani nebyl. VPP/POP jsou opravdoví kouzelníci s vodou. Volají po jejím zadržování v krajině, a přitom nyní pracují na zcela nesmyslném potrubí za desítky milionů korun, které bude odvádět vodu ze Žižkova do Labe na základě falešného posudku. Tak zde by se řezal smíchy asi i oblíbený rozprávač vtipov diváckych František Dibarbora.

„Nevoláme po změně“, ozývá se z jednoho plakátu po moci dychtících kandidátů VPP Ladislava Langra. Máločemu, ale toto jim opravdu věřím. Ostatně, který mlaskající čuník by dobrovolně odešel od plného korýtka?

 

Miloš Mikolanda,
Naše Poděbrady

KRYTÝ BAZÉN ZNOVU A ZNOVU

Jeho výstavba rozpočet města v žádném případě neohrozí!

Musíme se k tomu tématu neustále vracet a zejména teď, před volbami, protože některá konkurenční volební sdružení rozjíždějí v poslední době všemi prostředky velkou kampaň, ve které tvrdí, že výstavba nového krytého bazénu zruinuje město Poděbrady. Straší občany, že nebudou peníze na ostatní nutné investice jako jsou chodníky, cyklostezky, veřejné osvětlení, údržba parků a okolí břehů Labe. Dosluhující vedení města tvrdí, že bazén by stál 300-400 milionů Kč.

 

 Zodpovědně prohlašujeme, že nic z toho není pravda! Předkládáme vám fakta.

 l Víte, jaký má město Poděbrady roční rozpočet? Představuje částku cca 320 mil. korun. Starosta hovoří o částce 400 mil. korun. Copak po osmi letech nezná výši rozpočtu města? Vzhledem k současné konjuktuře bývá rozpočet každý rok navýšen. Po odečtení mzdových nákladů a dalších výdajů na běžný provoz a údržbu zbývá městu na investice ročně cca 120 mil. Kč.

l Kolik si myslíte, že je město schopno využít z těchto peněz na investice? Budete překvapeni. Počítejte s námi. Starosta Langr a radní Lukavec s Marešem, zodpovědní za tuto problematiku, dokázali proinvestovat v roce 2016 ze cca 110 mil. korun pouhých 9 mil. korun a v roce 2017 ze cca 145 mil. korun proinvestovali 30 mil. Kč.

l Všimli jste si výrazných změn k lepšímu?  Za poslední dva roky, kromě několika málo oprav a s velkou slávou postavené cyklověže, se v Poděbradech nezměnilo nic! Na realizace investic jsou potřeba projekty a současné vedení města jich mnoho nepřipravilo. V roce 2016 to byl jeden chodník a v roce 2017 pár zateplených budov. Finance pak v rozpočtu nechává vedení města na stavby, o kterých je předem zřejmé, že se realizovat nebudou jako např. „Zkušebna Středočeského symfonického orchestru“ nebo „Galerie pod Lipami“ a podobné vize bez jakékoliv projektové dokumentace!

l Jak bychom to udělali my? Pokud sdružení Naše Poděbrady uspěje ve volbách, tak s péčí dobrého hospodáře začneme realizovat několik velkých investičních projektů a nezapomeneme ani na chodníky, kanalizaci a osvětlení v okrajových čtvrtích. Pokud by stavbu bazénu realizovali současní radní a vedení města, je možné, že by bazén opravdu stál přes 300 milionů korun. Špatná výběrová řízení, velké vícepráce a neumětelství v tomto oboru již dokázali při stavbě zimního stadionu, kde se původně plánovaná částka vyšplhala z 27 milionů na 52 miliony korun, a to ještě není zdaleka konec.

l Takže, bude rozpočet ohrožen? Pokud se vyčlení z rozpočtu na investice každý rok po dobu dalších 5 let cca 30 milionů korun, tak to stavbu bazénu a ostatní drobné investice neohrozí. Celkové náklady na jeho provoz jsou spočítány na maximálně 250 tisíc korun měsíčně, což město výrazně nezatíží. Jde o podobnou režii jako u haly BIOS a zimního stadionu. Zde je potřeba si uvědomit, že každé sportoviště něco stojí a každý rok na ně dostává město peníze!

Máme odborníky na to, jak šetřit, zodpovědně hospodařit s penězi a neradi vidíme, jak se na současné radnici penězi plýtvá, posuďte sami.

1.

 Generel dopravy – byla šance získat ho od Středočeského kraje z velké části zdarma. Jeho úprava by vyšla na 150–200 tisíc korun. Radní Lukavec objednal a vysoutěžil generel dopravy zcela nový za neuvěřitelnou částku 1 milion 470 000 korun!!!  Sdružení Naše Poděbrady by jenom za tuto jedinou akci ušetřilo 1 milion 200 000 Kč.

2.

 Za sepsání (inventarizaci) majetku města, uzavřelo vedení města smlouvu se soukromou společností za 400 tisíc korun. Na úřadě máme přece spoustu schopných pracovníků, takže Sdružení Naše Poděbrady by tuto částku s přehledem ušetřilo.

3.

 Podle § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad (zadarmo) anebo zadá přezkoumání auditorovi (za peníze). Za splnění této povinnosti je zodpovědný starosta (§103 odst. 4) písmeno a). Je zarážející, že tak dobrý hospodář, za jakého se starosta považuje, objednává přezkoumání za peníze u soukromé společnosti za 300 tisíc korun!

4.

 Nesmyslný projekt „trubky“ z Jamborovky, která má odvádět dešťové vody do Labe v době, kdy celé Česko trápí enormní sucho, vyjde město na cca 30 milionů korun. Tím se porušují pravidla nejenom stanovená zákonem, ale i aktuální státní politiky – zadržování vody v krajině. Obdobná je situace i s nesmyslnou „dešťovou trubkou“ v ulici Revoluční, kde by se mohla voda vsakovat jako doposud, ale město ji chce odvádět do čistírny odpadních vod.  Po nástupu na radnici tento projekt sdružení Naše Poděbrady zruší a ušetří 35 milionů korun.

Pokud to není záměr a jasný příklad takzvané „malé domů“, pak je to nehospodárné nakládání se svěřenými prostředky města a svěření financí do rukou amatérů, kteří připravili město ročně

o mnoho miliónů korun, které by se na stavbu a provoz bazénu daly také použít.

My neprovádíme tyto rozbory a hodnocení rychle a najednou, abychom na sebe upozornili právě teď v předvolebním čase, ale sledujeme všechny transakce a chování radních v průběhu celého volebního období. Jsme členy kontrolního výboru a máme dostatek věrohodných informací, s nimiž občany seznamujeme pravidelně každý měsíc v novinách Naše Poděbrady.

Město nepatří těm, kteří sedí na radnici, ale je všech občanů Poděbrad. My to dobře víme a pokud chcete spolurozhodovat s námi, máte možnost to říct zvolením čísla 4. Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.

Participativní demokracie znamená – občané, chcete se zapojit?

Jak dál městské koupaliště?

Jak jsme již psali v minulém čísle, velký a neprávem opomíjený potenciál pro celoroční klidnou rodinnou rekreaci má areál městského koupaliště Jezero. Ročně ho navštíví minimálně 50 tisíc lidí a v horkých letních dnech jsou to až 2 tisíce denně. Rekord je 2800 návštěvníků za den. Tolik lidí nenavštíví ani špatně postavený zimní stadion a už vůbec ne halu Bios po rekonstrukci. Jezero nutně potřebuje posílit, zejména technickou infrastrukturu. Zde bychom chtěli po příštích volbách občany Poděbrad zapojit.

 

V roce 2013 nechal městský úřad vypracovat studii s názvem „Revitalizace a funkční využití lokality u Jezera“. Jedná se o jeden z posledních nevyužitých pozemků v majetku města.

Dříve na něm byla louka. Nečinností vedení města pozemek zplaněl a vegetační složku tu nyní tvoří náletový, spontánně vzniklý porost, který ohrožuje přilehlé majetky a zdraví rekreantů.

Studie přesně definuje převážně špatný stav porostu, který se bude dále jen zhoršovat. Naše Poděbrady navrhují čtyři varianty využití pozemku:

Jejich záměrem je posílení rekreační funkce daného místa a jeho začlenění do koncepce rekreačního využití jezera. V souvislosti se zavedením vodovodu a kanalizace bude možné provést rekonstrukci hlavní budovy (plavčíkárny) a vybudovat kvalitní sociální zařízení.

Je velká škoda, že předmětná studie zapadla a v řešení některých možných variant se nepokračovalo. Řešení variant A a B by návštěvníkům koupaliště umožnilo rozvíjet další pohybové aktivity. Varianta C a D by mohla být pro město zisková.

Pevně věřím, že nejen tato nevyužitá plocha, která nedělá městu čest, ale i další nevyužité městské pozemky najdou postupně smysluplné využití.

Pokud se sdružení Naše Poděbrady dostane na radnici, umožní vám, občanům, abyste se mohli k uvedeným variantám vyjádřit.

Jaroslav Votava, Naše Poděbrady