Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Autor archivu% s PaedDr. Miroslav Káninský

Rehabilitační bazén pro seniory? Velká lež!

Aby dosluhující vedení města pánové Langr, Lukavec, Mareš a Jirásková nezaostalo za konkurencí Našich Poděbrad a sebralo jim vítr z plachet, tak vymysleli absurdní „levnou a výhodnou“ parodii na plavecký bazén.

Za rukojmí si jako vždy před volbami vzali zejména seniory a školní mládež. Zcela vážně tvrdili, že tato de facto větší vana o rozměrech 10×5 metrů výrazně uleví všem poděbradským seniorům a umožní výuku plavání školním skupinám. Údajně vedoucí všech seniorských spolků při prohlídce tohoto nesmyslu nadšeně tleskali a souhlasili s tím, že 5 seniorů (více se jich do bazénu s rehabilitačními asistenty prakticky nevejde, aniž by nebyla hlava na hlavě), za poplatek 400 Kč za hodinu, znamená velký přínos a rozvoj péče města o seniory. Jde o starostův předvolební absurdistán a zneužití problematiky seniorů v jeho předvolební kampani. Výuku plavání pro školní mládež si lze stěží představit, když zákonný hygienický limit pro malé plavce činí max. 10 osob na tento rozměr bazénku a školní třídy dnes mívají okolo 25 a více žáků. Další nesplnitelné limity se týkají hygienického zázemí objektu.

Starosta pyšně informoval, že majitel Hotelu Hvězda nabízí městu pronájem této větší vany nikoliv za původně stanovený milión korun ročně, ale za pouhou korunu. Velmi upozadil fakt, že celá tato legrace bude pro město podstatně dražší, neboť na jeho bedra půjdou veškeré náklady spojené s provozem objektu! Pokud sečteme výdaje na technologický provoz (ohřev a výměna vody, její chemické ošetření, laboratorní zkoušky), energie, provoz a údržbu obslužných prostor (šatny, sprchy, WC), mzdy (plavčíci, úklidový personál), dostaneme se na částku mnohem vyšší, než bylo původně dohodnutých 87.500 Kč za měsíční pronájem. Starostovo sdružení VPP i Lukavec, Mareš a Jirásková z PoP tomu nesmyslu nadšeně tleskali. Podle názoru Našich Poděbrad jsou to vyhozené peníze a velmi chabá konkurence opravdovému bazénu, které chce naše sdružení postavit. Podle našich střízlivých odhadů budou tyto výdaje vyšší než 150.000 Kč měsíčně. Tomu neodpovídá ani výše položky odhlasovaného rozpočtového opatření. Termín zahájení provozu je rovněž v nedohlednu, neboť mu musí předcházet řada legislativních a technických opatření. Tím prvním je vyhotovení provozního řádu, na základě minimálně osmi právních předpisů, který musejí připomínkovat a schválit orgány hygienické služby.

Naše Poděbrady si myslí, že hned po volbách pan Langr napíše všem seniorským organizacím, že se tento nesmysl nedá kvůli legislativním a technickým opatřením provést, ale počítá s tím, že oklamaní senioři mu svůj hlas ve volbách dají a o to přece jde. Nic jiného nemá smysl.

V případě, že se po volbách spojí a na radnici dostanou kandidátky Langrovy VPP a Lukavcovy PoP, budou prosazovat úplně stejné nesmyslné návrhy. Rozvoj Poděbrad se úplně zastaví. Rozhodněte sami, zda a jaký bazén chcete. Volte Naše Poděbrady č. 4, aby neprošla „větší vana“ údajně pro seniory, tentokrát se ztrátami pro město Poděbrady za 1 milion
800 tisíc korun ročně.

            Miroslav Káninský

KDO NECHAL UMÍRAT CÍSAŘSKOU OBORU?

Nám není lhostejná

V minulém článku uveřejněném v Poděbradských novinách jsem se zmínil o postupných krocích nápravy špatného stavu v Císařské oboře. Tady jsou ty nejdůležitější.

Její revitalizace není jednoduchá záležitost, která by se vyřešila ze dne na den. Je třeba respektovat navazující technická opatření a postupovat systémově po etapách. Ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe, správcem drobných vodních toků, bude provedena zásadní údržba místních vodotečí. Spočívat bude v odtěžení sedimentů ze dna drobných ramen toků a jejich vyčištěním bude zajištěna jejich opětovná průtočnost, až přes páteřní tok do Labe. Jsou absolutně zanesena, protože se léta neudržovala a většina Obory se tak postupem času změnila v bezodtokový močál.

Podmáčená půda s úrovní výšky hladiny podzemní vody dosahující mnohdy až k povrchu terénu způsobila, že vegetace a zejména kořenové systémy stromů jsou trvale pod vodou. Tím se dřeviny dusí, usychají, odumírají a padající suché větve ohrožují návštěvníky. Proto bude v další etapě prací proveden podrobný dendrologický audit. Odumřelé stromy budou odstraněny, poškozené dřeviny zdravotně revitalizovány. Lze předpokládat, že většinu z nich se podaří zachránit zlepšením podmínek biotopu. Proveden bude také prořez náletových dřevin.

Následně bude možné revitalizovat drobnou infrastrukturu ve formě obnovy historicky zaniklých pěšin a cest a lokalitu doplnit drobným mobiliářem. Přibudou lavičky, případně altánky a Obora tak bude moci po desítkách let nezájmu a devastace opět sloužit občanům města i jeho návštěvníkům k oddychu a relaxaci.

Miroslav Káninský,
Naše Poděbrady

Referendum, jak hlasovat

Odpovídáme na případné dotazy na referendum o bazénu.

 

Obecná otázka zní
Chcete v Poděbradech bazén, ANO/NE.

Toto není těžké zodpovědět.

 

Chápeme, že otázky nejsou formulovány takto jednoduše, ale abychom později předešli různým kličkám a nekončili u nafouknutého bazénu u někoho v nějakém hotelu, je nutné mít otázky s poněkud specifičtější formulací. Účel takových to formulací je poskytnout co největší šanci, že k realizaci dojde.

Pokud by například referendum zavazovalo zastupitelstvo postavit bazén za 3 měsíce, tak to samozřejmě fakticky možné není – tedy formulací otázek se faktická délka stavby nijak neovlivní, ale je nutné mít nějaký rámec.

Je tedy možné že bazén bude stát za 3 roky, jako je možné, že kvůli nekonečným soudním průtahům bude stát za 20 let. Pokud by ovšem lhůta na stavbu byla 20 let, nic by nemotivovalo zastupitele konat (v rámci rozumného časového rámce).

PŘEVÝJIMKOVÁNO!

Zní to jednoduše. Město vyhlásilo výběrové řízení na dodávání nových herních prvků na dětská hřiště v Poděbradech v celkové hodnotě 2 milióny 894 tisíce 846 korun, plus DPH. Šlo o nadlimitní zakázku, tedy o povinnost jednat na základě výběrového řízení. Už se zdálo, že vše proběhne podle zákona.

Přihlásilo se několik firem, pak se soutěžilo, které z nich bude zakázka přidělena a ejhle, vznikla z toho tři místa. Zřejmě proto, že radu nebo někoho z rady zaujala firma, která se umístila až na třetím místě. Co tedy teď? No, hlavu si dlouho nelámali, protože existuje přece výjimka! Výběrové řízení tak bylo zrušeno, zakázka se v klidu na popud radního Mareše rozdělila na několik dalších menších a kouzlo chtěného je na světě! Další schválená výjimka posléze jen požehná, aby se jednotlivé, už čtyři zakázky malého rozsahu mohly zadat bez výběrového řízení!

Jednoduchou machinací tak byla upřednostněna předem vyvolená firma a nikomu ani nevadí, že v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a bez řádného zadávacího řízení pro zakázky malého rozsahu. Vedle principu a morálky, město i původní vítězná firma utrpěly finanční ztráty. Aby toho nebylo málo, zjistili jsme, že většina ze sporných usnesení, která byla radním kolegou Marešem předkládána, byla přijata mimo řádný program jednání rady nebo na mimořádném jednání rady bez náležité důvodové zprávy. Zřejmě proto, aby se materiál nedostal k rukám úředníků města a jeho právníkům. Takto rafinovaně a promyšleně to kdosi zařídil s cílem vyhnout se kontrolním mechanismům úřadu.

My jsme si ale toho všimli, řídíme se zákonem a je naší povinností, jak se říká, konat! Jedná se přece o trestné činy – zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci úřední osoby a možné další, přijetí úplatku nevyjímaje. A protože preferujeme tzv. „otevřenou radnici“, oznamujeme občanům, že jsme podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu na neznámého pachatele.

HOTOVO – PŘEDÁNO!

První krok k uskutečnění místního referenda o výstavbě krytého plaveckého bazénu učiněn!
Ve středu 27.června předali členové přípravného výboru Jiří Málek a Jaroslav Formánek a zastupitel Ing. Miroslav Holas na podatelnu Městského úřadu v Poděbradech 354 podpisových listin, které obsahují 2811 podpisů obyvatel města, pro vyhlášení místního referenda o výstavbě plaveckého bazénu v Poděbradech.

Byla tak završena naše pětitýdenní snaha o získání dostatečného počtu podpisů. Je třeba na tomto místě poděkovat všem členům sdružení Naše Poděbrady a dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase oslovovali obyvatele a snažili se je získat pro podporu myšlenky místního referenda. Setkávali jsme se s velkým zájmem veřejnosti jak z Poděbrad tak i „přespolních“. Zde bychom si dovolili malé povzdechnutí na to, že kdyby se sbíraly i podpisy lidí z blízkého okolí, tak bychom jich měli dostatek během výrazně kratší doby. Děkujeme vám, občanům Poděbrad, kteří jste připojili svůj podpis a budeme se i nadále s maximálním úsilím snažit, aby Vaše podpora k uskutečnění místního referenda o vybudování plaveckého bazénu nevyšla vniveč.

Je třeba také objektivně přiznat, že ne všichni obyvatelé Poděbrad podporují myšlenku výstavby krytého plaveckého bazénu, i když byli v menšině. Jejich výtky lze v podstatě shrnout do tří základních otázek. Kde, za kolik a jak drahý by byl provoz?
Investiční náklady na realizaci, při současné finanční kondici města Poděbrady a při správném nastavení finančního plánu rozpočet města rozhodně nijak dramaticky nezatíží. Jakmile se občané v referendu vyjádří kladně, tzn., že si bazén přejí, spočítáme veškeré výdaje na stavbu bazénu s péčí dobrého hospodáře. Již nyní předběžně víme, že v žádném případě stavbou bazénu neohrozíme další městské investice ani jiné kapitoly rozpočtu.

Mnoho dotazů bylo i na výši provozních nákladů a velmi by záleželo na tom, jaké doplňkové služby by byly součástí celého areálu plaveckého bazénu. Pokud bychom si za měřítko vzali plavecký bazén v Kolíně, kde je restaurace, bistro, sauny, masáže a další prostory, přinášející do rozpočtu města příjmy, které činí zmiňovaný plavecký bazén téměř soběstačný. Pro srovnání finanční náročnosti jednotlivých sportovišť, můžeme zmínit poděbradský zimní stadion, který každý rok odčerpává z městského rozpočtu cca 3,5 mil. korun a to je jen část z dotací, které jdou v Poděbradech na sportovní zařízení a jejich provoz.
Jsme přesvědčeni, že město Poděbrady s více než 300 miliónovým rozpočtem a téměř 15 tisíci obyvateli si bazén nejenom může dovolit, ale obyvatelé si ho zaslouží!

Jsme na začátku celého procesu a věříme, že se podaří místní referendum uskutečnit, bude úspěšné a zaváže zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb, aby napřelo veškeré síly k uskutečnění tohoto záměru a našlo optimální místo. Prostě už dost slibům ve volebních programech, ale jasně definovaný závazek výstavby bazénu!
Jaké tedy budou následné kroky? Až na městě proběhne kontrola získaných podpisů, bude sdružení Naše Poděbrady iniciovat svolání mimořádného zastupitelstva s jediným bodem, jímž by mělo být schválení místního referenda, které by mělo proběhnout souběžně s komunálními volbami 5 – 6. října 2018.

Půjdete do toho s námi?

Nezdařené stavby, nesplněné sliby

V desátém vydání Poděbradských novin ze dne 10. května upozorňuje radní Lukavec občany na moje „bonmoty“, za které považuje například můj facebookový výrok: „Obecně platí, že chytrý radní dělá projekty, hloupý radní dělá chodníky, ale v Poděbradech se neděje nic. Pan Lukavec to má pevně v rukách.“ Já tuto větu za bonmot nepokládám. Pan Lukavec sice na důkaz svých tvrzení využil přibližně šestinu jedné strany Poděbradských novin, kde popisuje, co všechno se za „jeho“ vlády v Poděbradech vytvořilo, zapomněl ale upozornit, že většina z těchto akcí je buď běžná údržba nebo jenom mírné vylepšení situace.

Koalice, která má k dispozici přes 100 milionů korun ročně na nové projekty a zvelebení města, pasivně ztrácí čas a město Poděbrady tak chátrá. Občas se sice tu a tam vymění nebo opraví autobusová zastávka, u zimního stadionu, jak píše pan Lukavec, se dočasně vyřeší porucha kanálu NH3, na místní jezero se umístí několik nových herních prvků, částečně se zrekonstruuje Havířský kostelík (Sláva za to!), odstraní se obrubník a vznikne bezbariérový přechod, ale skutečně důležité stavby se nekonají.
Podíváme-li se na nejdůležitější body programu, se kterými starosta, Lukavec a spol. šli do voleb, zjistíme, že většina z nich se za celé čtyři roky nesplnily. Pokud budou na radnici stejní lidé ve vedení a radě města, nemá většina z těchto bodů vůbec šanci na splnění ani v příštím volebním období.

Ukázka z nesplněných předvolebních slibů:

1. Podpoříme výstavbu velkého společenského sálu v Poděbradech.
(NESPLNĚNO, sama koalice hlasovala proti, přestože měla jedinečnou příležitost tento slib splnit.)

2. Zavedeme do praxe principy trvalé odborné péče o zeleň pro-střednictvím generelu poděbradské zeleně a jednotné koncepce. (zatím nesplněno)

3. Provedeme vestavbu půdního prostoru ZŠ TGM.
(NESPLNĚNO)

4. Podpoříme výstavbu malometrážních bytů pro mladé rodiny a seniory na Žižkově.
(NESPLNĚNO)

5. Vypracujeme harmonogram oprav komunikací podle naléhavosti jejich stavu ve všech částech města a podle něj bude prováděna realizace.
(Opravy komunikací probíhají chaoticky bez ladu a skladu.)

6. Zrevitalizujeme Jiřího náměstí s cílem zlepšení dopravní situace a vzhledu tohoto centrálního městského prostoru.
(NESPLNĚNO, mnohokrát diskutovaná věc a diskuze nikam nevedla.)

7. Zimní stadion doplníme o 6 šaten nezbytných pro jeho efektivnější provoz.
(NESPLNĚNO, ale blýská se na lepší časy, díky opozici alespoň odsouhlaseny peníze.)

8. Zavedeme městská stipendia pro nadané děti ze sociálně slabších rodin v oblasti kultury, vzdělávání a sportu.
(NESPLNĚNO)

9. Postavíme bezbariérový chodník z Opletalovy ulice do Jiráskovy ulice.
(NESPLNĚNO)

10. Zajistíme rekonstrukci a rozšíření haly BIOS na Ostende a rekonstrukci tribun a šaten obou fotbalových stadionů.
(NESPLNĚNO, město neumí provést výběrové řízení. Nyní se snaží kvapem splnit tento bod novým výběrovým řízením, pochopitelně bez státní dotace, která mnohdy činila až 90%. Doufejme, že se tato akce, která bude stát město 71 milionů korun a hala nebude stejně splňovat předpoklady mistrovských utkání, do voleb nerozjede). Jak znám výběrová řízení a další na to navazující více práce, kde se všichni můžou vymluvit, že po začátku prací zjistili na staré budově, další a další nesrovnalosti, které se musí předělat, bude to všechny občany z Poděbrad stát podle mne minimálně 90 milionů korun. Tato záležitost byla odsouhlasena na zastupitelstvu 11 (pro – koalice) ku 10 (proti – opozice), což je u takto důležité akce smutný výsledek. Podle mne by daleko lepší bylo postavit novou halu, která splňuje všechny parametry a stála by méně.

11. V součinnosti se Středočeským krajem zrekonstruujeme Revoluční ulici.
(NESPLNĚNO)

12. Budeme usilovat o vybudování velkého centrálního parku na Žižkově.
(NESPLNĚNO a nikdy se už nesplní, koalice propásla šanci na zakoupení předmětných pozemků.)

13. Provedeme revitalizaci parku v Divadelní ulici.
(NESPLNĚNO)

Kromě těchto nesplněných akcí, na které koalice měla 4 a na některé až 8 let, nemluvím vůbec o plaveckém bazénu, odvodnění rybníku Hliňák v Kluku a odkanalizování ulice Heřmánková s napojením na ulici Vrbová. Neskutečně se také protahuje kanalizace za mostem, na zámostí a k jezeru.

I Poděbradské noviny, které můžeme považovat za tisk radnice, dne 10. května 2018 napsaly: „Trpělivost občane. Proč Poděbrady zívají v čekárně investic?“

Čtenář má tedy sám možnost posoudit, jestli moje bonmoty znamenají, že si nevidím na špičku nosu.

Volby se blíží, jedině Vy, občané, máte možnost rozhodnout, kdo radnici povede dál.

PaedDr. Miroslav Káninský
Zastupitel města Poděbrady

Jak se vyvíjí generel dopravy?

líbili jsme, že Vás budeme informovat…

V minulém vydání novin jsme Vás informovali o několikanásobně předražené ceně generelu dopravy a jeho špatném výsledku. Garantem projektu, jehož součástí byla celá řada analytických nesmyslů, je radní z Langrovy Volby pro Poděbrady, pan Lukavec. Od posledního uveřejněného článku na toto téma se situace výrazně nezměnila, přestože jsme zaznamenali zoufalou snahu pana Lukavce určité změny do projektu zanést.

Jako opoziční zastupitelé města se ptáme, proč zpracovatel generelu města Poděbrad nečerpal z informací, které Středočeský kraj poskytuje zdarma? Dále pak, jaký je důvod výběru zbytečně drahého zpracovatele, navíc ze vzdálené Ostravy? Jsme přesvědčeni, že při tvoření generelu města Poděbrad za cenu 1,5 miliónů Kč bylo možné jednoduše využít údajů Středočeského kraje. Ty jsou totiž o našem městě a regionu k dispozici volně.

Takové jednání nám velmi připomíná zbytečnou smlouvu číslo 217/397 o poskytování ekonomického poradenství k nápravě majetkové evidence za odměnu 450 000 Kč. Nechce se nám věřit, že by správa majetku města byla v takovém nepořádku, aby její nápravu nezvládli pracovníci městského úřadu sami. Je zřejmé, že hnutí Volba pro Poděbrady z peněz daňových poplatníků našeho města snadno utrácí. Koalice kupí jednu chybu za druhou a my jasně vidíme, že to s nimi zkrátka slušně a poctivě nejde.

 

Radní Lukavec a Mareš blokují poděbradské investory

Poslední dobou stále častěji vyplouvají na povrch nestandardní postupy vedené ze strany radních pánů Lukavce a Mareše. Právě ti se na místní radnici snaží uchopit moc tzv. „po svém“ a jejich chování znepříjemňuje život místním investorům.

Jako investor projektu společnosti Na Ostende 2016 s r.o. jsem měl příležitost zúčastnit se jednání s těmito radními a vzhledem k nestandardním praktikám obou pánů bych se o tuto zkušenost s Vámi rád podělil.

Společnost Na Ostende 2016 s r.o. měla stavební záměr na bývalých jatkách, tedy v místě, které bylo ostudou města. Výsledkem tohoto projektu je proměna zruinovaného prostředí na vzhlednou obytnou zónu. Stejně jako ostatní investoři i naše společnost podala žádost o změnu územního plánu a udělení stavebního povolení na místním Odboru výstavby a územního plánování. Na základě platných zákonů nám bylo vydáno územní rozhodnutí i požadované stavební povolení. Vše postupovalo obvyklým způsobem do doby, než se do celého případu vložil radní Mareš. Ten nás vyzval k dalšímu jednání a do celé situace začal nestandardním způsobem zasahovat. Napadal samotný projekt i vydaná rozhodnutí, vyžadoval po nás další zásahy do projektu a následně nám začal i vyhrožovat. Dozvěděli jsme se od něho například, že pokud jeho podmínkám nevyhovíme, město od nás neodkoupí sítě za obvyklou hodnotu a vyhrožoval nám, že bychom mohli mít velké problémy s prodejem pozemků v okolí již hotových komunikací.

Na obdobný rozhovor došlo později i s jeho kolegou radním Lukavcem. Z obou jednání nakonec vyplynulo, že spíše než platně vydanými územními rozhodnutími se tito pánové při rozhodování hodlají řídit svými osobními přáními a potřebami. Fakt, že město dalo s výstavbou infrastruktury souhlas, pana Mareše ani Lukavce nezajímal. Dodnes si nejsem jist tím, zda chování těchto radních byla hloupost, závist nebo msta opozičnímu zastupiteli, prezentace moci nebo šikana stavebníka s cílem zmařit jeho investiční záměr či dokonce pokus o úplatek. Je důležité říci, že i členové Komise urbanistiky a dopravy s naším projektem a záměrem většinově souhlasili.

A přestože bylo z naší strany dle zákona vše v pořádku, museli jsme projekt, aby nám ho oba radní neblokovali, částečně přepracovat, čímž nám vznikly nemalé časové i finanční ztráty. Radní Mareš ve svém dalším jednání bohužel nepolevil. Od doby, kdy jsme se s ním poprvé konfrontovali, nám komplikoval doslova každý stavební záměr. Takovým je i pokračující výstavba řadových domků v areálu bývalých jatek nebo výstavba rodinných domků na Koutecké, které staví můj bývalý kolega samostatně. Zvláště studie „Koutecká“ byla dalším projektem, který se stal trnem v oku radního Mareše. V tomto případě se pan radní od samého začátku snažil zasahovat do jeho vývoje a ovlivňovat činnost úředníků. Obviňoval například pracovnice stavebního úřadu ze spolčování se s investorem. Zaměstnance úřadu se snažil ovlivňovat takovým způsobem, aby nakonec došlo ke změně studie dle jeho požadavků. Útočil také na samotného tajemníka města, který byl nakonec donucen ke svolání neplánované schůze. Na té se radní Lukavec a Mareš sami nominovali na zástupce vedení města a přítomny musely být rovněž pracovnice odboru výstavby. Takový postup byl nakonec odmítnut, protože byl nezákonný a odporoval zadání, které schválila rada. Je však naprosto evidentní, že cílem jednání pana Lukavce a Mareše bylo za každou cenu studii Koutecká zrušit, případně její realizaci co nejdéle pozdržet.

Pokud by úředníci státní správy podlehli nátlakům pana Lukavce a Mareše a do studie by byly zapracovány nové změny, pak by se stavební záměr pozdržel a investorovi by vznikly další ztráty časové i finanční. Podle zákona však radní města nemohou nařizovat pracovníkům úřadu různé postupy v posuzování jednotlivých stavebních záměrů, natož je jakkoliv ovlivňovat. Vše musí být řešeno na základě platné legislativy. Jelikož úředníci neustoupili, začal kolega Mareš útočit také na členy Komise urbanistiky a dopravy rozesíláním e-mailových zpráv. V těch žádal jednotlivé členy, aby studii Koutecká věnovali zvláštní pozornost vzhledem k tomu, že jsou prý minulé projekty a stavby považovány za „nepovedené“. Celá kauza týkající se stavebních záměrů dospěla však k velmi smutnému konci. Jelikož pánové Lukavec s Marešem ve své snaze zmařit další stavební záměry neuspěli, odvetou pod heslem „jde to slušně a poctivě“ byla výpověď vedoucí stavebního oddělení Ing. J. Netíkové. Jak jinak než pro nadbytečnost.

Necháme se 28 let od revoluce opět šikanovat?

Radní Lukavec a Mareš vrací Poděbrady před rok 1989. Pokud chcete v Poděbradech stavět garáž nebo malý rodinný dům, budete velmi překvapeni.

Dříve jste si podali žádost na stavební úřad a v případě, že jste měli všechny náležitosti v pořádku, získali jste stavební povolení. To už v Poděbradech dávno neplatí. Svoji aktivitu (do všeho mluvit bez znalosti věci) v posledních dvou letech velmi agresivní zvýšili radní města Lukavec a Mareš. Přes celou řadu institucí, které ovládají a připomínají z minulosti uliční výbory KSČ, mají snahu do všeho mluvit.

Nejraději by rozhodovali o barvě fasády, tvaru vaší střechy, velikosti domku, prostě všeho. Vyhrožují, že pokud s nimi nebudete souhlasit, nepřipojí vaši stavbu k městským přípojkám. Jejich zastrašování je pochopitelně nesmyslné. Město, pokud máte všechno podle zákona, vás připojit musí, ale může se odvolávat a zdržovat vás.

Největší nátlak vytvořili oba radní například na manžele Hnátovy, Brabcovy, pana Farida a další z lokality Jamborovka na Žižkově. Blokovali jim jejich stavby déle než půl roku až do doby, kdy krajský úřad rozhodl, že je takové jednání nesmyslné.

Zastupitelé za uskupení Naše Poděbrady se vždy snaží hájit zákon. Na městském i krajském úřadě proti těmto praktikám radních protestovali. Jsme ochotni pomoci všem, kdo budou mít vše podle zákona v pořádku.

S důvěrou se na nás obraťte.