Nejnovější příspěvky

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Občanské sdružení „Naše Poděbrady“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Má sídlo v Poděbradech, Jiráskova ul. 1424.

Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením občanů, usilujícím o dosažení lepších podmínek pro život občanů ve městě Poděbrady.

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Změna politického seskupení ve vedení města a s tím související zlepšení životních podmínek pro všechny poděbradské občany.

Čl. 4
Formy činnosti sdružení

 • Přímá spolupráce se zástupci vedení města a jinými subjekty
 • Organizování kampaní a petičních akcí
 • Účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy obyvatel města.

Čl. 5
Členství ve sdružení

Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen sdružení má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.

Člen sdružení je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy
 • hájit zájmy občanů města
 • sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7
Orgány sdružení

 1. schválila případné změny stanov,
 2. zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,
 3. schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za předcházející období,
 4. určila koncepci činnosti sdružení na další období,
 5. stanovila výši členských příspěvků,
 6. schválila rozpočet sdružení na příští období,
 7. zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,
 8. rozhodla o zániku sdružení.

Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Jménem sdružení samostatně jednají předseda a místopředseda.

Čl. 8
Hospodaření sdružení

Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.

S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 20. 12. 2013 Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR.