Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Měsíční archiv Červen 2018

2811 podpisů poděbradských obyvatel

Naše Poděbrady  sebrali 2811 podpisů poděbradských obyvatel podporujících referendum o výstavbě plaveckého bazénu. 27. června jsme podpisové archy a další náležitosti vyžadované příslušným zákonem odevzdali na podatelnu MÚ.

Děkujeme vše poděbraďákům, kteří svým podpisem podpořili, aby lidé mohli poprvé přímo rozhodnout svým hlasem, o investisticích svého města.

Členové přípravného výboru Jirka Málek a Jarda Formánek.

Falešné posudky a falešné zprávy

Nová úniková strategie

 

Vedení města a koaliční zastupitelé mají novou strategii, jak manipulovat s veřejnými zakázkami i veřejným míněním. Pokud je potřeba učinit rozhodnutí, které je anomální, lze se např. schovat za doporučení některé z komisí, které nechtěně sehrají roli užitečných naivků a vedení města se honosí čistým štítem – my jsme se jen řídili doporučením komise. Ukazuje se, že tato strategie pozbývá na účinnosti a proto byla nasazena nová finta. Spočívá ve falešných nebo alespoň zavádějících externích posudcích, které snáze umožní odůvodnit  třeba i nezákonný postup. V lehčím případě pak „pouze“ požehnat zadání zakázky spřízněné osobě. Třeba ne přímo za zjevný úplatek, ale k nemalé škodě městu. Podívejme se na několik konkrétních příkladů z poslední doby, které mají společné téma voda či vodní hospodářství.

Nevýhodnost dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu čistírny odpadních vod (ČOV) firmě VaK Nymburk, a.s. byla podrobně popsána v minulém vydání PN. V uplynulém týdnu nám dozorový orgán ministerstva vnitra potvrdil, že město jeho schválením procesně porušilo zákon! Tento dodatek byl postaven právě na externím posudku, který je vadný, vychází z nesprávných dat a výkladu příslušných předpisů v neprospěch města.

V rámci objektivity je však nutno dodat, že tento posudek nikdy nebyl oficiální, ani podepsán zpracovatelem. Přesto anebo právě proto nebyl zastupitelům nikdy předložen, ale i tak byl schválen! Naštěstí se nám podařilo hrozící ztrátu ve výši 7,27 mil. Kč sanovat.

 

Neoprávněný posudek?

Město prostřednictvím likvidační komise vyřadilo svůj vlastní majetek v pořizovací hodnotě 49,5 mil. korun v rámci rekonstrukce ČOV a to na základě neoprávněného posudku. Podstata chybného postupu je v tom, že zpracovatel tohoto posudku není oprávněn cokoli oceňovat. Za jeho práci mu tak reálně hrozí postih krajského soudu, správní řízení a odebrání znaleckého razítka. To však nebyl žádný problém pro radní Veberovou, předsedkyni finančního výboru, která předložila zastupitelstvu ke schválení návrh na vyřazení majetku právě podle tohoto posudku.

 

Falešná informace

Dalším aktuálním příkladem je připravovaná rekonstrukce Revoluční ulice. Stavebníkem je krajský úřad, avšak město se má podílet na způsobu řešení odvodnění nové vozovky. Že jde o horké téma naznačuje již to, že město 3.5.2018 vydalo tiskovou zprávu, ve které mj. informuje občany, jak bude nakládání s dešťovou vodou řešit. Odvolává se na hydrogeologické posudky, ze kterých vyplývá nevhodnost vsakování srážek do podloží. Při bližším ověření jsme ale zjistili, že město disponuje  pouze jedním hydrogeologickým posudkem pro východní část  území, kde v jeho závěru hydrogeologové konstatují: „při hospodaření s dešťovou vodou (HDV) bude kladen důraz na realizaci opatření blízkých přírodě, tj. vsaku dešťových vod, případně s jejich doplňkovou retencí pro pozdější využití“. V tomto případě vydala radnice formou tiskové zprávy fake news (falešnou informaci), snad proto, aby tomuto zavádějícímu sdělení občanům formálně dodala patřičnou váhu. Skutečná podstata věci je s největší pravděpodobností v tom, že je zde snaha zadat  a zaplatit zbytečný projekt i následnou realizaci  nehospodárného a neekologického odvodu dešťové vody.  Jen připomenu, že  další samostatný hydrogeolog  si prověřil situaci a korigoval svůj prvotní sporný náhled právě ve prospěch žádoucího obohacování zásob podzemních vod.     

 

Jaké z toho plyne ponaučení? Být obezřetným a prověřovat informace, které jsou z vedení města. Pokud  vypustí důležité sdělení, či snad dokonce tiskovou zprávu, je dost možné, že pravda bude úplně jinde.

 

RNDr. Miloš Mikolanda

Naše Poděbrady

Nezdařené stavby, nesplněné sliby

V desátém vydání Poděbradských novin ze dne 10. května upozorňuje radní Lukavec občany na moje „bonmoty“, za které považuje například můj facebookový výrok: „Obecně platí, že chytrý radní dělá projekty, hloupý radní dělá chodníky, ale v Poděbradech se neděje nic. Pan Lukavec to má pevně v rukách.“ Já tuto větu za bonmot nepokládám. Pan Lukavec sice na důkaz svých tvrzení využil přibližně šestinu jedné strany Poděbradských novin, kde popisuje, co všechno se za „jeho“ vlády v Poděbradech vytvořilo, zapomněl ale upozornit, že většina z těchto akcí je buď běžná údržba nebo jenom mírné vylepšení situace.

Koalice, která má k dispozici přes 100 milionů korun ročně na nové projekty a zvelebení města, pasivně ztrácí čas a město Poděbrady tak chátrá. Občas se sice tu a tam vymění nebo opraví autobusová zastávka, u zimního stadionu, jak píše pan Lukavec, se dočasně vyřeší porucha kanálu NH3, na místní jezero se umístí několik nových herních prvků, částečně se zrekonstruuje Havířský kostelík (Sláva za to!), odstraní se obrubník a vznikne bezbariérový přechod, ale skutečně důležité stavby se nekonají.
Podíváme-li se na nejdůležitější body programu, se kterými starosta, Lukavec a spol. šli do voleb, zjistíme, že většina z nich se za celé čtyři roky nesplnily. Pokud budou na radnici stejní lidé ve vedení a radě města, nemá většina z těchto bodů vůbec šanci na splnění ani v příštím volebním období.

Ukázka z nesplněných předvolebních slibů:

1. Podpoříme výstavbu velkého společenského sálu v Poděbradech.
(NESPLNĚNO, sama koalice hlasovala proti, přestože měla jedinečnou příležitost tento slib splnit.)

2. Zavedeme do praxe principy trvalé odborné péče o zeleň pro-střednictvím generelu poděbradské zeleně a jednotné koncepce. (zatím nesplněno)

3. Provedeme vestavbu půdního prostoru ZŠ TGM.
(NESPLNĚNO)

4. Podpoříme výstavbu malometrážních bytů pro mladé rodiny a seniory na Žižkově.
(NESPLNĚNO)

5. Vypracujeme harmonogram oprav komunikací podle naléhavosti jejich stavu ve všech částech města a podle něj bude prováděna realizace.
(Opravy komunikací probíhají chaoticky bez ladu a skladu.)

6. Zrevitalizujeme Jiřího náměstí s cílem zlepšení dopravní situace a vzhledu tohoto centrálního městského prostoru.
(NESPLNĚNO, mnohokrát diskutovaná věc a diskuze nikam nevedla.)

7. Zimní stadion doplníme o 6 šaten nezbytných pro jeho efektivnější provoz.
(NESPLNĚNO, ale blýská se na lepší časy, díky opozici alespoň odsouhlaseny peníze.)

8. Zavedeme městská stipendia pro nadané děti ze sociálně slabších rodin v oblasti kultury, vzdělávání a sportu.
(NESPLNĚNO)

9. Postavíme bezbariérový chodník z Opletalovy ulice do Jiráskovy ulice.
(NESPLNĚNO)

10. Zajistíme rekonstrukci a rozšíření haly BIOS na Ostende a rekonstrukci tribun a šaten obou fotbalových stadionů.
(NESPLNĚNO, město neumí provést výběrové řízení. Nyní se snaží kvapem splnit tento bod novým výběrovým řízením, pochopitelně bez státní dotace, která mnohdy činila až 90%. Doufejme, že se tato akce, která bude stát město 71 milionů korun a hala nebude stejně splňovat předpoklady mistrovských utkání, do voleb nerozjede). Jak znám výběrová řízení a další na to navazující více práce, kde se všichni můžou vymluvit, že po začátku prací zjistili na staré budově, další a další nesrovnalosti, které se musí předělat, bude to všechny občany z Poděbrad stát podle mne minimálně 90 milionů korun. Tato záležitost byla odsouhlasena na zastupitelstvu 11 (pro – koalice) ku 10 (proti – opozice), což je u takto důležité akce smutný výsledek. Podle mne by daleko lepší bylo postavit novou halu, která splňuje všechny parametry a stála by méně.

11. V součinnosti se Středočeským krajem zrekonstruujeme Revoluční ulici.
(NESPLNĚNO)

12. Budeme usilovat o vybudování velkého centrálního parku na Žižkově.
(NESPLNĚNO a nikdy se už nesplní, koalice propásla šanci na zakoupení předmětných pozemků.)

13. Provedeme revitalizaci parku v Divadelní ulici.
(NESPLNĚNO)

Kromě těchto nesplněných akcí, na které koalice měla 4 a na některé až 8 let, nemluvím vůbec o plaveckém bazénu, odvodnění rybníku Hliňák v Kluku a odkanalizování ulice Heřmánková s napojením na ulici Vrbová. Neskutečně se také protahuje kanalizace za mostem, na zámostí a k jezeru.

I Poděbradské noviny, které můžeme považovat za tisk radnice, dne 10. května 2018 napsaly: „Trpělivost občane. Proč Poděbrady zívají v čekárně investic?“

Čtenář má tedy sám možnost posoudit, jestli moje bonmoty znamenají, že si nevidím na špičku nosu.

Volby se blíží, jedině Vy, občané, máte možnost rozhodnout, kdo radnici povede dál.

PaedDr. Miroslav Káninský
Zastupitel města Poděbrady

Generel dopravy – „mnoho povyku pro nic“, za které poděbradští občané zaplatí zbytečně 1,5 mil. Kč

14.5. 2018 byl v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu představen kompletní dokument ostravské firmy UDIMO, který si objednalo Město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy. Toto slovní spojení je na Wikipedii definováno jako identifikace problémů dopravy v daném území a návrh řešení dopravní politiky města. A jaké to jsou vize, za které Město Poděbrady zaplatí 1,5 miliónu korun?! Nejvíce přítomné občany zaujal „nápad” omezit dopravu na Jiřího náměstí tím, že by pro příjezd do města byla využita objízdná trasa směr přední Lhota-most u Chvalovic s následným sjezdem do Velkého Zboží a dále do ul. Husova, event. Mánesova. Z návrhu nebylo zřejmé, kdo získá privilegium přes most projet, kdo ne a jak se to bude kontrolovat?! Další „zajímavou” a diskutovanou “vizí” bylo zrušení parkoviště  pod zámkem a vybudování záchytného parkoviště u jezera. Evergreenem je také další parkovací dům na Žižkově, nebo budování nových parkovacích míst okolo školky a školy na Žižkově, event. za panelovými domy v ulicích Kunštátská a Budovcova. Cílem má být snížení dopravní zátěže a zklidnění dopravy. Bojíme se, že zde, v tomto konkrétním případě, někdo příliš rozpálil kamna jako ve hře Járy Cimrmana a do těch kamen se dlouze zadíval.

 

Proč přes lázeňské město jezdí kamiony?

Všichni, kdo v Poděbradech žijeme, se každý den potýkáme s nárůstem dopravy i v souvislosti s masovou bytovou výstavbou. Jsme každodenně svědky nerespektování dopravních pravidel některými motoristy, cyklisty i chodci. Proč přes město jezdí tolik kamionů, když je zde tranzitní doprava zakázána, proč se toleruje krátkodobé stání na chodnících především v ul. Palackého, Husova a Na Vinici, které omezuje průjezd a způsobuje dopravní komplikace na těchto městských páteřních komunikacích? O neukázněných cyklistech jezdících v protisměru a nerespektujících bezpečnost sebe ani jiných nemluvě. Je potřeba jednat a tvrdě vyžadovat dodržování dopravních předpisů. Zamezit výše uvedeným negativním jevům a umožnit plynulý provoz po místních komunikacích.  Zdá se nám, že pohled některých radních na předložený Generel dopravy je prost kritiky a také je z něj dělána „posvátná kráva“, které se nesmí nikdo dotýkat. Z našeho pohledu se jedná o neskutečně předražený elaborát, který se hemží převzatými tabulkami a sděluje nám pravdy, které dávno známe, pouze chybí vůle nebo i schopnost věci řešit.

Ing. Miroslav Holas

PaedDr. Miroslav Káninský

 

 

Jak se vedení Poděbrad stará o majetek města?

Hotel Paříž je prázdný a chátrá již přes 25 let. Člověk z vlastní zkušenosti ví, že když se o nemovitost nepečuje, její hodnota klesá. Přitom ve městě chybí pobytové zařízení pro seniory v rámci odlehčovacích služeb pro pečující o osobu blízkou se zdravotním postižením. Chybí domov pro seniory ve vlastnictví města. Města a obce, které mají zájem o své starší spoluobčany, provozují taková zařízení, aby i ve stáří, kdy se člověk nemůže o sebe sám postarat ve svém bytě či domku, mohl zůstat ve městě, na které je celý život zvyklý. Domov pro seniory Luxor je v majetku Středočeského kraje a značně přeplněný, čekací lhůta pro žadatele je několik let. Odpověď vedení města „ nejsou finance”.

Jen za posledních 15 let byla vypsána řada dotačních titulů jak z národních, tak evropských zdrojů, jen si o ně bylo třeba požádat. Když to jde jinde, proč to nejde v Poděbradech? Mimochodem rozpočet (finanční plán) města Poděbrad na straně příjmů disponuje částkou několika set milionů korun ročně.

Vyspělost občanské společnosti se pozná podle toho, jaká je její péče o své starší spoluobčany. Žijeme tedy ve vyspělé společnosti?

KAM KRÁČÍŠ KOALICE? – díl II.

Minimálně 11 subjektů do letošních voleb, to je ukazatel špatné práce vedení města za poslední 4 roky.

 

Zhruba půl roku před komunálními volbami se začínají dít prapodivné pohyby v navenek bezvadně fungující koalici. Protože ale jde v podstatě o radní a zastupitele Volby pro Poděbrady a pana Uhlíře, je na místě otázka, zda vůbec o nějakou koalici jde. Brzy po komunálních volbách se uvnitř koalice radní rozštěpili zhruba na půl s lehkou převahou pro pana starostu. Při této křehké rovnováze si obě strany zdánlivě vycházely vstříc, protože každý chtěl mít vliv. Ale to neznamenalo, že by to nějak úžasně fungovalo, i když se to tak mohlo jevit. Pro Poděbrady to ale určitě nebylo žádné terno a stálo to daňové poplatníky spoustu peněz, které se jinak mohly investovat do rozvoje města smysluplněji. Očekávaným důsledkem je rozpad sdružení Volba pro Poděbrady nejen názorový, ale nyní i skutečný.

Boje uvnitř Volby pro Poděbrady i bezprecedentní válcování všech kolem sebe panem starostou přinášejí nečekané ovoce. Do komunálních voleb, dle našich propočtů, vstoupí minimálně 11 subjektů. I to ukazuje, jak špatnou práci vedení města v posledních 4 letech odvádí.