Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Archiv tagů

Odbornost nebo známost?

K smíchu i k pláči

Řadu týdnů dominovala místní komunální scéně „Kauza inženýrka Jana Netíková“. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho. Jde však jen o střípek z mozaiky skandální personální a kádrové politiky radnice. Odborně zdatní a zkušení profesionálové, vykonávající svou práci v souladu se zákonem, dostanou pro své zásadové postoje zákeřný vyhazov, maskovaný organizační změnou. Důležité pozice bývají naopak obsazovány spřízněnými osobami, přičemž jejich základním kvalifikačním kritériem je loajalita vrtochům radnice. Upevňuje se tak moc i kontrola peněžních toků. Zřizují se trafiky pro kamarády, čemuž se také říká politická korupce. Aby vše bylo naoko v pořádku, proběhne formální výběrové (vy)řízení, ve kterém zvítězí předem vybraný kandidát, ve zkratce tzv. PVK.

Tento příspěvek píši jako bývalý člen výběrové komise vedené starostou města, jejímž úkolem bylo vytvořit formální podklad pro zvolení PVK do vyrobené pozice ředitele městské knihovny. Snažím se být korektní, nemám potřebu ho jmenovat.

Nejprve malé historické srovnání.
V pozici místostarosty města jsem měl před lety za úkol zajistit výběrové řízení na ředitele Technických služeb Poděbrad. Vyhlášení výběrového řízení bylo oznámeno s velkým předstihem v celostátních médiích a na pracovních portálech. Přihlásilo se přes 50 uchazečů, výběr byl tříkolový, několikadenní, za asistence personální agentury. Dnes je vše jinak. Například tak, že PVK bývají do pozic dosazeni ihned s pracovním zařazením „dočasně pověřen výkonem funkce“. Následně se koná formální výběrové (vy)řízení, ve kterém dočasně dosazený PVK zvítězí. Diskrétně, bez publicity, pouze v rozsahu nezbytného oznámení. Potřebné křoví vytvoří jeden až dva další uchazeči, kteří jsou promptně vyřazeni. Výběr končí, litera zákona byla naplněna.

V případě ředitele městské knihovny bylo nutné trafiku nejprve vybudovat, volná nebyla žádná. Proto se knihovna účelově vyčlenila z městského kulturního centra jako samostatný subjekt. A ten potřebuje svého ředitele. Oznámení o konání výběrového (vy)řízení na tuto pozici bylo vyvěšeno na úřední desce strategicky těsně před Štědrým dnem. V době, kdy mají občané jiné starosti, než studovat, co se na radnici chystá. Následovaly svátky. Po nich již nezbylo mnoho času na kompletaci podkladů. Přihlásil se pouze PVK. Pak se ale vyskytla komplikace. Kromě PVK se přihlásily ještě dvě paní. Energická bankovní manažerka se zkušenostmi s řízením kolektivu i získávání dotací. Dále profesionální knihovnice, která vystudovala odbornou školu a následně Filozofickou fakultu UK, obor knihovnictví, 12 let praxe, z toho 5 let ve vedení knihovny v jiném městě. PVK profesní vzdělání ani adekvátní praxi v knihovnictví neměl. S předstihem podal výpověď v zaměstnání tak, aby mohl nastoupit do nové pozice, kterou za pár týdnů spolehlivě vyhraje. Přihlášku podal nekompletní, nepřiložil požadované lustrační osvědčení a už z těchto formálních důvodů neměla být jeho přihláška vůbec přijata. Uchazečům jsem během pohovorů položil několik otázek, které jsem si dopředu musel dlouze nastudovat a připravit, neboť sám pracuji mimo tento obor. Paní knihovnici jsem na nic nenachytal. Věděla vše, v rozsahu mnohem širším, než jsem si byl schopen sám připravit. Zkrátka, profesionálka. PVK naopak nevěděl prakticky nic. Zkrátka, neználek. Dialog připomínal pořad „Nikdo není dokonalý.“ Kocourkovské byly závěrečné výroky komise. „Bankovní manažerka je moc akční a energická, tudíž se na tuto pozici nehodí“. Druhé odůvodnění bylo ještě bizarnější. „Paní knihovnice určitě není vhodná, moc nás zklamala, dáváme ji na poslední místo“. Naopak „PVK je skvělý, vhodný, určitě jej doporučujeme, zná poměry …“

Jako jediný opoziční zastupitel v komisi jsem navrhl do pozice uchazečku s nejvyšším možným vzděláním v oboru, dlouholetou praxí a rozhledem. Naopak jsem navrhl vyloučit PVK z důvodu jeho profesní nekompetentnosti. Jak asi mohlo dopadnout moje sólové doporučení v komisi, tvořené vyjma starosty loajálními přisluhovači je jasné. Svoji reklamaci průběhu VŘ jsem uvedl do zápisu, který stejně nebude nikdo nikdy číst. A jak to nakonec dopadlo? Vítězný PVK z funkce ředitele městské knihovny zakrátko sám utekl.

ZELENÍ NEBO ČERVENÍ ?

Krajně pravicového politika Miroslava Sládka jsem neměl v oblibě, ale některé jeho bonmoty byly trefné. „Zelení? Říkám jim melouni, na povrchu zelení, uvnitř červení“, je jedním z nich, který se mi vybavil při marné snaze na posledním jednání ZM prosadit schválení návrhu na zákaz velkoplošného používání herbicidů s obsahem glyfosátu v Poděbradech. Město prostřednictvím TSMP s.r.o. či jiných dodavatelů likviduje na svých pozemcích nepotřebnou zeleň (plevel) aplikací herbicidů na bázi sloučeniny glyfosátu, nejčastěji přípravkem s obchodním názvem Roundup, resp. Kaput Harvest, Dominator (výrobce firma Monsanto, či další firmy vyrábějící generika). Navzdory lobistickému tlaku výrobců řada organizací upozorňuje na potenciální karcinogenitu glyfosátu, včetně WHO. V březnu 2015 byla publikována zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer -IARC) při Světové zdravotnické organizaci, která dospěla k závěru, že glyfosát může být karcinogenní i pro člověka (existují studie dokladující poškození jater, ledvin a zvýšený výskyt tumorů u laboratorních zvířat). Řada těchto studií byla stažena, na což se přišlo až při skandálu tzv. Monsanto papers. Vůči penězům korporací nejsou ani vědci imunní. V některých zemích (Německo, Švýcarsko, Francie, Holandsko) je používání Roudupu omezeno či zakázáno. Podle bezpečnostních kritérií je výrobek s glyfosáty hodnocen jako dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí, toxický pro vodní organismy a může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Poděbrady jako lázeňské město by mělo se zvýšenou opatrností dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem i na jakost podzemních vod. Podobně, jako je v našem městě zakázáno aplikovat posypovou sůl při zimní údržbě komunikací (platí zákaz používání chemických prostředků jako chloridu sodného a dalších chemických sloučenin, škváry a popele na místních komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích, které jsou tvořeny zámkovou betonovou dlažbou, pěšinách v parcích, na pěších zónách, nádvoří zámku, v zámeckém příkopu a na chodnících a komunikacích ve středu města). Plevel je však likvidován plošnou aplikací tzv. totálního herbicidu z nádrže pojíždějícího malotraktoru na listovou plochu rostlin, proniká až do kořenových systémů a způsobí úhyn vegetace. Spotřeba je v hektolitrech ročně. Účinek glyfosátu je razantní, proto jej zemědělci používají. Malé historické paralely: insekticid DDT byl masivně nasazen po 2. světové válce jako geniální přípravek k hubení škodlivého hmyzu v zemědělství. Dnes je prokázána jeho toxicita, díky bioakumulaci mnohonásobně zvyšuje riziko rakovinného bujení a narušuje hormonální systém. Některé lokality v ČR jsou zamořeny dodnes. Nebo PCB, další chemický „zázrak“ mj. v aditivech pro konzervaci zemědělské infrastruktury. Až po jeho celosvětovém nasazení byl zjištěn postupný průnik PCB do potravinového řetězce, jejich vysoká karcinogenita pro játra a slinivku. Lidé byli jejich působení vystaveni v takové míře, že i ještě dnes mají české ženy nejvíce polychlorovaných bifenylů v mateřském mléku v celé Evropě.

Likvidace plevelů je možná alternativními ekologickými postupy. Jedním z nich je např. pomocí strojních zařízení s aplikací horké páry. Tyto šetrné technologie vyžadují vstupní investici, jsou dražší, provozně složitější, avšak lze je využít i druhotně, např. na čištění městského mobiliáře, chodníků apod. Touto cestou se vydaly např. lázeňské město Třeboň, nedaleká Kutná Hora, částečně také Nymburk, Mělník a další.

Paradoxní je, že mnou předložený návrh neprošel (naprostá většina opozičních návrhů neprochází hlavně proto, že jsou opoziční) mj. díky protinávrhu koaliční zastupitelky JUDr. Kláry Jiráskové z Langrovy Volby pro Poděbrady (mimochodem funkcionářky „zeleného“ ekologického spolku Angrešt, který má ve svých stanovách a internetové prezentaci uvedenu prioritu: „zdravé životní prostředí budeme ze všech svých sil a schopností hájit“). Místo předloženého návrhu na zákaz byl odsouhlasen paskvil, kdy „do září 2019 bude vytvářena koncepce omezení a postupné náhrady herbicidů s glyfosáty“. Na základě této ekologické antikoncepce tak budou minimálně v následujících dvou vegetačních sezónách v Poděbradech nadále vylévány do podloží další hektolitry škodlivých chemických sloučenin.

Bude-li sdružení Naše Poděbrady po letošních volbách zastoupeno v městském zastupitelstvu v dostatečné silové konstelaci, okamžitě používání glyfosátových přípravků zakážeme. Pro nás je zdraví obyvatel Poděbrad prioritou.