Nejnovější příspěvky

„NAŠE SRDCE PATŘÍ PODĚBRADŮM. A CO VAŠE?”

Město na pozitivních a stabilních základech v roce 2018 – 2022

Některé věci jsou pro spokojený život opravdu důležité.
Kromě zdraví a zdravého prostředí kolem nás k nim patří slušnost, pozitivní přístup a prosperita.

Chceme, aby vzhled našeho města a kvalita života v Poděbradech odpovídala jeho poloze a povaze prestižní adresy poblíž Prahy. Klademe důraz na moderní a ekologický přístup řízení města, se zaměřením na kvalitu a ne kvantitu.

Uděláme vše pro tuto změnu k lepšímu. Chceme být zdrojem těchto změn.
To je náš slib a hlavní cíl pro lázeňské město Poděbrady.

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Naše priority na období 2018 – 2022

1. Senioři nad 65 let a děti do dvou let budou osvobozeni od poplatků za odvoz a likvidaci komunálních odpadů.

2. Dopravní situace ve městě bude optimalizována v rámci nového dopravního řešení a námi navržených zlepšení stávajícího parkovacího systému.

3. Podpoříme realizaci nových projektů, které zvýší prosperitu našeho města.

4. Společenský sál pro pořádání kulturních, společenských a odborně zaměřených programů vybudujeme podle dostupnosti dotačních zdrojů.

5. Budeme usilovat o kvalitu ve školství s podporou vzniku alternativních mateřských a základních škol. Umožníme vytvořit podmínky pro vzdělávání všech dětí. Rodič, partner školy

6. Zjednodušíme a zpřehledníme bytovou situaci ve městě. Snížíme byrokracii a zamezíme případné korupci při přidělování jednotlivých bytů.

7. Základní městskou infrastrukturu a mobiliář dobudujeme tam, kde citelně schází (oprava chodníků, funkční a estetické osvětlení, lavičky, odpadkové koše).

8. Statut lázeňského města Poděbrady bude postupně naplňován podle aktualizovaného obsahu (zdravé životní prostředí bez exhalací, hlukové zátěže, s kultivací zeleně a obnovou lázeňských tradic).

 

 

Podpora rodin a seniorů

Nikdy nebude ani stát, ani město, ve kterém žijeme, schopno rodinu plně nahradit. Proto jsme přesvědčeni, že je nutné dát veškerou možnou podporu mezigenerační solidaritě.

Prvním, symbolickým krokem v této pomoci bude osvobození od poplatku za svoz komunálního odpadu pro seniory od 65 let a děti do dvou let.
Zároveň s tím chceme hledat možnost rozšíření a zajištění péče o seniory, či zdravotně postižené členy rodiny, v jejich přirozeném domácím prostředí.
Budeme podporovat co nejširší nabídku odlehčovací a ambulantní péče.
Zajistíme částečně dotovanou osobní dopravu pro seniory, pro jejich snadnější dostupnost lékařské pomoci.
Členové rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči si zaslouží naši úctu, pozornost a především pomoc.

Doprava

Budeme hledat varianty ekonomických a tudíž realizovatelných řešení odvedení tranzitní dopravy z města.
Budeme řešit bezpečnost v okrajových částech města (např. umístění zpomalovacího semaforu v ulici Kovanická v Přední Lhotě).
Budeme usilovat o koncepční dořešení cyklostezek a zajištění větší bezpečnosti cyklistů i chodců.
Zefektivníme parkování v modrých zónách, zavedeme jasná pravidla parkování, systém přizpůsobíme zkušenostem z dosavadního užívání.
Zlepšíme parkování na Žižkově.
Budeme usilovat o parkoviště u jezera, vyvoláme jednání s majitelem pozemku o ceně nebo směně.

Školy a školky

Podpoříme kvalitní vzdělání.
Budeme podporovat alternativní školy a školky.
Zajistíme rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny děti.
Budeme zapojovat žáky druhého stupně a studenty středních škol do dění na radnici, umožníme zřízení městského žákovského zastupitelstva a navážeme tak na dosavadní práci ve školních žákovských parlamentech.
Budeme usilovat o další výstavbu atraktivních dětských hřišť a o stávající hřiště budeme lépe pečovat.
Budeme úzce spolupracovat s městskou policií při zajištění bezpečnosti dětí ve městě. Zajistíme možnost parkování před ZŠ TGM o třídních schůzkách.

Bytová otázka v Poděbradech

Zjednodušíme a zpřehledníme bytovou situaci ve městě. Snížíme byrokracii a zamezíme případné korupci při přidělování jednotlivých bytů.
Aktualizujeme a zpřehledníme seznam volných bytů přístupný všem (úřední deska + web).
Snížíme administraci při podávání žádostí o byt novými uchazeči.
Zlepšíme spolupráci s Městskou realitní a.s.
Vytvoříme nezávislou bytovou komisi, jejíž členy nebudou zaměstnanci ani ředitel Městské realitní a.s.
Zrušíme ponižující místní šetření u žadatelů o byt (komise navštěvuje jednotlivé žadatele a zjišťuje situaci pří místním šetření “potřebnost nového bytu”, což vytváří silně korupční prostředí)
Zlepšíme situaci zanedbaného bytového fondu města. Fond je dlouhodobě neudržován z důvodů nesystémového nakládání s vybraným nájmem. Do údržby jednotlivých bytů se investuje neprůhledně, pokud se vůbec opravují.

Radnice, služby občanům

Úřad považujeme za službu občanům za jejich peníze.
Budeme trvat na slušném a korektním chování úředníků vůči občanům.
Podporujeme realizaci nových projektů, které zvýší prosperitu našeho města.
Na webu města budeme úplně, včas a srozumitelně zveřejňovat informace o chystaných projektech a akcích. Zlepšíme informovanost o veškerém dění ve městě pomocí mobilní aplikace určené pro obyvatele i turisty.
Zavedeme rozklikávací rozpočet města.
K financování projektů využijeme veškeré možné zdroje, dotace krajské, státní a dotace z EU.
Budeme garantovat Poděbrady bez korupce, a to ve všech oblastech veřejné správy.
Prosadíme větší transparentnost fungování městského úřadu a jeho hospodaření.
Budeme zveřejňovat všechny smlouvy s dodavateli na webových stránkách města, maximální otevřenost, žádné utajování.
Výběrová řízení budeme provádět transparentně, využívat moderní metody, např. elektronické
aukce.
Zajistíme kvalifikovaný a pečlivý stavební dozor u všech stavebních prací prováděných pro město, aby nedocházelo k následným dodatkům ke smlouvám.

Kultura

Podpoříme stávající i nové občanské aktivity zaměřené na činnost s dětmi a seniory, aktivity kulturní, sportovní, ekologické apod.
Zlepšíme propagaci a s větším předstihem informovanost o kulturním dění.
Navrátíme výuku tanečních kurzů do Poděbrad.
Společenský sál pro pořádání kulturních, společenských a odborně zaměřených programů bude vybudován podle dostupnosti dotačních zdrojů.
Podpoříme tradiční akce – kvalitní Farmářské, Velikonoční, Vinařské, Vánoční trhy apod. a nové přínosné volnočasové aktivity.
Již při zakoupení abonmá na divadelní představení budete vědět termíny uskutečnění.
Pokusíme se získat dotaci na rekonstrukci knihovny, vybudujeme z ní moderní multikulturní vzdělávací centrum s využitím i její zahrady.
Podpoříme další spolupráci s místními ochotnickými spolky.
Probudíme ke kulturnímu dění zámek (vstoupíme do jednání s UK Poděbrady) s možností využití zámecké zahrady pro poděbradskou veřejnost.
Budeme spolupracovat a podporovat aktivity ZUŠ Poděbrady.
Prosadíme seniorské a rodinné slevy na kulturní akce.

Bezpečnost a čistota

Budeme usilovat o personální posílení městské policie a o zvýšení dohledu na kritických místech ve městě.
Budeme důslední v pokutování občanů za černé skládky v našem městě.
Budeme pohotově reagovat na upozornění občanů na nepořádek.
Umístíme více bezpečnostních kamer a fotopastí na místech ohrožené vandalismem.
Budeme důsledně kontrolovat a pokutovat majitele psů, kteří po svých psech neuklízejí na veřejném prostranství. Nebudeme tolerovat volné pobíhání psů v zakázaných lokalitách.

Životní prostředí

Budeme ochraňovat a rozšiřovat vzrostlou zeleň uvnitř města.
Při nuceném kácení stromů budeme vždy důsledně uplatňovat požadavek náhradní výsadby.
Před každým plánováním stavby budeme řešit stávající stromy a zeleň spolu s odborníky.
Budeme prosazovat zachování zeleně v našem městě místo dalšího nesmyslného zastavění plochy.
Přijmeme kroky ke snížení znečištění města hlukem, prachem a exhalacemi.
Budeme podporovat navýšení vytříděného odpadu za pomoci speciálních tašek, které rozdáme do každé domácnosti.
Informace o blokovém čištění ulic budou dostupné online, nebo prostřednictvím e-mailu či mobilní aplikace.

Hlavní město je to, ve kterém žijeme.
Naše Poděbrady. Náš slib.