Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Autor archivu% s Naše Poděbrady

Bude-li opět sdružení Naše Poděbrady z.s. na radnici, poděbradští občané platit odpady nebudou!

Již nyní se obyvatelé města finančně podílí pouze 1/3 z celkové částky, kterou město platí za odpady.

Chceme jít jinou cestou, než některé obce a města v České republice. Pokud ve volbách zvítězíme, zcela zrušíme poplatky za svoz odpadu.
Již v letošním roce jsme snížili částku 650 korun na 500 korun za osobu.

Není málo měst, která své občany od poplatků osvobodila: Kralupy nad Vltavou – město se srovnatelným rozpočtem, velikostí i počtem obyvatel více jak 7 let neúčtuje poplatky za odvoz odpadů, a přesto hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Teplice, Karviná, Ústí nad Labem a tak bychom mohli pokračovat.

Další město, například Brno, osvobozuje od poplatků děti do 4 let a seniory nad 70 let. Tyto samosprávy, stejně jako i my, chtějí pomoci svým občanům a spíše než vybírat poplatky za odpad, pracovat na tom, aby se třídilo ještě více v rámci recyklace a ochrany ovzduší. V uplynulém období jsme zrekonstruovali sběrný dvůr technických služeb, vybudovali nová kontejnerová stání a rozšířili objem recyklačních kontejnerů.

To a mnoho dalšího, o čem se dozvíte v dalších číslech novin by mělo spolu s osvětou napomoci tomu, aby byl objem komunálního odpadu čím dál nižší a odpad byl separován více než doposud.

 

Křižovatka nebo místo pro setkávání

I takto může vypadat náměstí

 

Poděbradské Jiřího náměstí je známé nejen svojí dominantou jezdecké sochy krále Jiřího, ale také, bohužel, opakující se složitou dopravní situací.

Chceme, aby to byla křižovatka nebo také vyhledávané místo pro setkávání? Umíme jasně definovat nejzásadnější kroky, které by našemu náměstí pomohly? To jsou otázky, na které chceme společně s inženýrem architektem Milanem Košařem dát odpověď. Pan architekt Košař, působící od roku 2017 v Poděbradech v roli odborného poradce pro architekturu. Je autorem mnoha vítězných návrhů či oceněných realizací, mimo jiné je držitelem Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a také Ceny Architekt obci za rok 2019.

Navrhované řešení dopravní situace na Jiřího náměstí je koncipováno tak, aby byla zachována jeho příjemná atmosféra pro běžný život občanů Poděbrad i lázeňských hostů a zároveň aby byla doprava plynulejší a aby co nejméně rušila jeho základní funkci, tedy náměstí jako přirozeného a vyhledávaného historického jádra města, komfortního místa pro chodce a návštěvníky.

Právě rozvoj automobilové dopravy bohužel stále více dominuje nad veřejným prostorem a dnešní stav náměstí připomíná spíše rušnou křižovatku. To nezměnila ani realizace dálnice D11, která sice odvedla z centra tranzitní dopravu, ale ta místní v době ranní a odpolední špičky působí svojí intenzitou stále větší problémy, nemluvě o kvalitě ovzduší. Rádi bychom udělali vše pro to, aby se Jiřího náměstí stalo vyhledávaným, potencionálně atraktivním centrem Poděbrad, kde budou jeho obyvatelé i lázeňští hosté trávit svůj volný čas a věříme, že se díky tomuto předkládanému návrhu rozvine věcná diskuze a nalezne společenská shoda na budoucí podobě náměstí.

Ing. Miroslav Holas

Plavecký bazén si Poděbrady zaslouží

Ocení ho zejména mladé rodiny s dětmi a senioři

 

V Plánu rozvoje sportu ve městě Poděbrady na léta 2018-2022, který byl přijat zastupitelstvem města 11. dubna 2018 pod číslem usnesení 39/2018 se říká:
Veřejné bazény patří do základní občanské vybavenosti měst a obcí, stejně jako školy, kulturní zařízení nebo silnice. Město Poděbrady se potýká s mnohaletou absencí podobného zařízení. V horizontu následujících čtyř let musí být prioritou nalezení vhodného umístění stavby plaveckého zařízení, dále vytipování vhodných dotačních titulů a přípravy projektu pro její realizaci. Hlasování bylo jednomyslné a všech 21 zastupitelů tedy podpořilo záměr výstavby plaveckého bazénu v Poděbradech. Dosud se podařilo jasně definovat pozemek pro stavbu, připravit objemovou studii (2020), studii proveditelnosti (2021), která byla taktéž odsouhlasena v zastupitelstvu města a nikdo ze zastupitelů nebyl proti. Nyní je připravovaná architektonická studie, která bude jednoznačně definovat všechny základní požadavky pro zadání soutěže pro výběr zhotovitele projektové dokumentace a stavebního povolení. Vše je připravováno tak, aby se již příští rok mohlo začít se stavbou.

Ing. Miroslav Holas

 

Děkujeme za chráněnou dílnu!

Naši kandidátku Mgr. Janu Müllerovou oslovila letos v květnu firma Profemo s.r.o. s nabídkou spolupráce při otevření chráněné dílny v Poděbradech a okolí. Odpověděla, že tento návrh podpoříme velmi rádi, za předpokladu, že budou respektovány potřeby handicapovaných lidí. Sama prodělala závažné hematoonkologicke onemocnění a veškerou svoji sílu a energii vkládá do podpory a integraci zdravotně postižených lidí, a to bez ohledu na diagnózu.

Slovo dalo slovo a společnost Profemo s.r.o. ji mile překvapila svým laskavým a zároveň profesionálním přístupem. Dostatek zakázek, krásné a čisté pracovní prostředí, odpovídající mzdové ohodnocení, respekt k handicapovaným zaměstnancům. Zkrátka, našla přesně to, co se očekává od zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Díky sdružení Naše Poděbrady tak získalo Profemo s.r.o. finanční podporu, která bude využita pro potřeby zaměstnanců. „Velmi si ceníme podpory sdružení Naše Poděbrady a těšíme se na další možnou spolupráci,“ dodala Jana Müllerová.

Starosta nám plivnul do tváře

V minulém vydání Poděbradských novin vyšel článek starosty L. Langra „Moc bych si přál bazén, ale…“, v jehož závěru sděluje, že volit půjde jen do místnosti s volební schránkou pro komunální volby, ale místnost se schránkou pro Referendum-bazén, která bude součástí těchto komunálních voleb, již vynechá. Zároveň zmiňuje, že bazén není politická věc jako za komunistů, kteří v době aktuální výstavby rozhodli o realizaci v Nymburku, kde bylo sídlo Okresního tajemníka strany a občanům Poděbrad doporučili dojíždět do Okresního města.

Jako člen přípravného výboru akce bazén-Poděbrady připomínám, že v posledních dnech se právě akce bazén stala tématem číslo 1 pro většinu politických uskupení a nelibost VPP v čele s panem starostou je zřejmá a čitelná.  My jsme dnes pyšní na to, že se právě nám, sdružení Naše Poděbrady, podařilo bez zbytečných řečí dotáhnou celou „bazénovou akci do konkrétní podoby referenda, kde občané sami rozhodnou o dalším postupu a v kladném případě zaváží příští zastupitelstvo konat, místo zbytečných řečí.

Neúčast na referendu, kterou nejvýše volený činitel našeho města deklaruje, beru jako plivnutí do tváře nám všem, kteří jsme věnovali této akci několik desítek hodin ze svého volného času s cílem nikoli politickým, ale především se snahou udělat konkrétní dobrou věc pro všechny občany našeho města bez rozdílu vyznání, politické příslušnosti, věku apod.

Chápu, že představa neúspěchu současného starosty ve volbách a že by už nestál v čele radnice, je pro něj velmi nepříjemná. O tom ale rozhodnete vy, voliči, stejně jako o budoucí výstavbě bazénu. Proto vás, milí spoluobčané upřímně zvu ke komunálním volbám a k hlasování o referendu. Patřím k těm, kterým nejsou volnočasové aktivity nás všech lhostejné, stejně jako budoucnost města, ve kterém žiji a které mám rád.

 Dejte své ANO či NE na jasné otázky referenda a tím nám všem sdělíte svůj názor, který bude pro nás závazný a v případě úspěchu jako základní deska či kámen pro další práci.         

 

 Jiří Málek, kandidát do zastupitelstva
za Naše Poděbrady

VÁŽNÁ ZPRÁVA O POUŽÍVÁNÍ JEDŮ V PODĚBRADECH

Opoziční zastupitelé ze sdružení Naše Poděbrady na zastupitelstvu navrhli okamžitý zákaz plošného používání herbicidů na bázi jedovatého glyfosátu ve městě.

 Podle pokynů starosty Ladislava Langra (VPP) byl protinávrhem Kláry Jiráskové (POP) přehlasován! Přestože existují i jiné ekologicky šetrné postupy, bude se i v následujících minimálně dvou letech aplikovat do naší lázeňské přírody cca 400 litrů koncentrátu této chemické sloučeniny. Je zřejmé, že pokud se po volbách dostanou na radnici většinově spojené kandidátky VPP Ladislava Langra a POP Zbyňka Lukavce, k potřebné změně ošetřování zeleně nedojde a na návrh sdružení Naše Poděbrady se rychle zapomene.

Město prostřednictvím Technických služeb města Poděbrady ale i jiní dodavatelé likvidují na svých pozemcích v Poděbradech nepotřebnou zeleň plošným postřikem totálních herbicidů na bázi sloučeniny glyfosátu, nejčastěji přípravkem s obchodním názvem Roundup. Tento výrobek je podle označení samotného výrobce nebezpečný pro životní prostředí a toxický pro vodní organismy. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) a specializované agentury Světové zdravotnické organizace je glyfosát pravděpodobně karcinogenní. Je třeba si to stále připomínat, protože tato informace je velmi vážná.

Minulý měsíc udělil soud v San Franciscu pokutu ve výši po přepočtu 6,5 miliardy Kč výrobci Roundupu za to, že v důsledku jeho používání nevyléčitelně onemocněl rakovinou mízních uzlin školník pan Johnson. Pracoval s herbicidem stejně, jako to dělají pracovníci našich technických služeb. Jezdil s vozidlem, z jehož přídavné nádrže rozstřikoval jedovatý Roundup na plevel rostoucí okolo školy. Za větrných dnů se stávalo, že se herbicidem potřísnil. Podobných a dosud nevyřešených žalob je na výrobce v USA podáno přes pět tisíc.

Likvidace plevelů je možná alternativními ekologickými postupy. Jedním z nich je např. pomocí strojních zařízení s aplikací horké páry. Tyto šetrné technologie vyžadují vstupní investici, jsou dražší, provozně složitější, avšak lze je využít i druhotně, např. na čištění městského mobiliáře, chodníků apod. Touto cestou se vydaly např. lázeňské město Třeboň, nedaleká Kutná Hora, částečně také Nymburk, Mělník a nově také Brno, Znojmo a České Budějovice.

Poděbrady jako lázeňské město by mělo se zvýšenou opatrností dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem i na jakost podzemních vod!

NAŠE POĎEBRADY nesouhlasí s postupem VPP Ladislava Langra a POP Zbyňka Lukavce s Klárou Jiráskovou. Jejich jednání pramení z nezodpovědného přístupu a lenosti přijmout nesnadná, ale ekologicky čistá řešení. Pro nás je kvalita životního prostředí jednou z priorit a pokud nám dáte svůj hlas, bude rychlé odstranění jedů v naše městě jeden z hlavních úkolů.

Zkoušejí, kolik toho občané vydrží!

Komunální volby jsou přede dveřmi a výrobní linky v dílnách předvolebních lží jedou na plné obrátky. Voličská sázka na nové tváře by měla logicky zahrnovat i nová řešení zahnívajících problémů. Nic takového se ale nekoná. Langrova VPP v minulém období zhavarovala s heslem „slušně a poctivě“, tak to nyní zkouší „s hrdostí i pokorou“, když hodlá „pokračovat dál správnou cestou“. Na té předchozí nesprávné pan Langr a jeho komparzisté šeredně zabloudili. Ale nyní, voliči, prý se máš těšit na světlé zítřky!

Langrova VPP nabízí chodníky, parkování, péči o zeleň, rozvoj Jezera. A což teprve Lukavcova POP, která se politicky spářila se zelenými blouznivci! Tak ti nabízejí chodníky, parkování, péči o zeleň, revitalizaci Jezera. Není to podivně stejné? Proč podceňují paměť voličů? Kdybychom se podívali 4 roky nazpět, je to totéž. Slibovaný bazén není, slibovaný společenský sál není. Témata se vyčerpala a v půjčovně času hlásí – vyprodáno! Spíš, než změnu tak mohou občané očekávat, že si z nich politici, kteří se uplynulé volební období povalovali na radnici, opět dělají legraci. Asi nejlépe to paradoxně vystihl sám starosta Langr: „Moc bych si přál bazén, ale rozhodně pro něj nebudu hlasovat“. Přímo státnická moudrost! Δ

Vážení občané (i vy, kteří čtete nejen starostovy noviny a jste tak podle něj poněkud hloupí a moc si nepamatujete), myslíte, že hrobař městských investic, nyní POP Lukavec bude jiný, než byl VPP Lukavec? Že zelená „glyfosátová“ VPP Jirásková bude najednou o zeleň pečující POP Jirásková? Že notorický obstruktér Jan Jirka, s potěšením házející „vidle“ do správních řízení bude najednou mávnutím kouzelného proutku „koncepčně rozvíjet město“? Bohužel, dělají z nás hlupáky a zkoušejí, kdo co vydrží. Tyto souvislosti nezveřejňuji jen proto, že je před volbami, myslím, že upozornit na ně je přímo povinností těch, kteří mají Poděbrady rádi.

 Z volebních pamfletů POP jsem například zjistil, že otevřeli nový minerální pramen na Skupici (patrně mají na mysli Svatojánský v Kubových sadech). Nevzpomínám si, že by mi s tím pan Lukavec pomáhal v době, kdy ještě na radnici ani nebyl. VPP/POP jsou opravdoví kouzelníci s vodou. Volají po jejím zadržování v krajině, a přitom nyní pracují na zcela nesmyslném potrubí za desítky milionů korun, které bude odvádět vodu ze Žižkova do Labe na základě falešného posudku. Tak zde by se řezal smíchy asi i oblíbený rozprávač vtipov diváckych František Dibarbora.

„Nevoláme po změně“, ozývá se z jednoho plakátu po moci dychtících kandidátů VPP Ladislava Langra. Máločemu, ale toto jim opravdu věřím. Ostatně, který mlaskající čuník by dobrovolně odešel od plného korýtka?

 

Miloš Mikolanda,
Naše Poděbrady

KRYTÝ BAZÉN ZNOVU A ZNOVU

Jeho výstavba rozpočet města v žádném případě neohrozí!

Musíme se k tomu tématu neustále vracet a zejména teď, před volbami, protože některá konkurenční volební sdružení rozjíždějí v poslední době všemi prostředky velkou kampaň, ve které tvrdí, že výstavba nového krytého bazénu zruinuje město Poděbrady. Straší občany, že nebudou peníze na ostatní nutné investice jako jsou chodníky, cyklostezky, veřejné osvětlení, údržba parků a okolí břehů Labe. Dosluhující vedení města tvrdí, že bazén by stál 300-400 milionů Kč.

 

 Zodpovědně prohlašujeme, že nic z toho není pravda! Předkládáme vám fakta.

 l Víte, jaký má město Poděbrady roční rozpočet? Představuje částku cca 320 mil. korun. Starosta hovoří o částce 400 mil. korun. Copak po osmi letech nezná výši rozpočtu města? Vzhledem k současné konjuktuře bývá rozpočet každý rok navýšen. Po odečtení mzdových nákladů a dalších výdajů na běžný provoz a údržbu zbývá městu na investice ročně cca 120 mil. Kč.

l Kolik si myslíte, že je město schopno využít z těchto peněz na investice? Budete překvapeni. Počítejte s námi. Starosta Langr a radní Lukavec s Marešem, zodpovědní za tuto problematiku, dokázali proinvestovat v roce 2016 ze cca 110 mil. korun pouhých 9 mil. korun a v roce 2017 ze cca 145 mil. korun proinvestovali 30 mil. Kč.

l Všimli jste si výrazných změn k lepšímu?  Za poslední dva roky, kromě několika málo oprav a s velkou slávou postavené cyklověže, se v Poděbradech nezměnilo nic! Na realizace investic jsou potřeba projekty a současné vedení města jich mnoho nepřipravilo. V roce 2016 to byl jeden chodník a v roce 2017 pár zateplených budov. Finance pak v rozpočtu nechává vedení města na stavby, o kterých je předem zřejmé, že se realizovat nebudou jako např. „Zkušebna Středočeského symfonického orchestru“ nebo „Galerie pod Lipami“ a podobné vize bez jakékoliv projektové dokumentace!

l Jak bychom to udělali my? Pokud sdružení Naše Poděbrady uspěje ve volbách, tak s péčí dobrého hospodáře začneme realizovat několik velkých investičních projektů a nezapomeneme ani na chodníky, kanalizaci a osvětlení v okrajových čtvrtích. Pokud by stavbu bazénu realizovali současní radní a vedení města, je možné, že by bazén opravdu stál přes 300 milionů korun. Špatná výběrová řízení, velké vícepráce a neumětelství v tomto oboru již dokázali při stavbě zimního stadionu, kde se původně plánovaná částka vyšplhala z 27 milionů na 52 miliony korun, a to ještě není zdaleka konec.

l Takže, bude rozpočet ohrožen? Pokud se vyčlení z rozpočtu na investice každý rok po dobu dalších 5 let cca 30 milionů korun, tak to stavbu bazénu a ostatní drobné investice neohrozí. Celkové náklady na jeho provoz jsou spočítány na maximálně 250 tisíc korun měsíčně, což město výrazně nezatíží. Jde o podobnou režii jako u haly BIOS a zimního stadionu. Zde je potřeba si uvědomit, že každé sportoviště něco stojí a každý rok na ně dostává město peníze!

Máme odborníky na to, jak šetřit, zodpovědně hospodařit s penězi a neradi vidíme, jak se na současné radnici penězi plýtvá, posuďte sami.

1.

 Generel dopravy – byla šance získat ho od Středočeského kraje z velké části zdarma. Jeho úprava by vyšla na 150–200 tisíc korun. Radní Lukavec objednal a vysoutěžil generel dopravy zcela nový za neuvěřitelnou částku 1 milion 470 000 korun!!!  Sdružení Naše Poděbrady by jenom za tuto jedinou akci ušetřilo 1 milion 200 000 Kč.

2.

 Za sepsání (inventarizaci) majetku města, uzavřelo vedení města smlouvu se soukromou společností za 400 tisíc korun. Na úřadě máme přece spoustu schopných pracovníků, takže Sdružení Naše Poděbrady by tuto částku s přehledem ušetřilo.

3.

 Podle § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad (zadarmo) anebo zadá přezkoumání auditorovi (za peníze). Za splnění této povinnosti je zodpovědný starosta (§103 odst. 4) písmeno a). Je zarážející, že tak dobrý hospodář, za jakého se starosta považuje, objednává přezkoumání za peníze u soukromé společnosti za 300 tisíc korun!

4.

 Nesmyslný projekt „trubky“ z Jamborovky, která má odvádět dešťové vody do Labe v době, kdy celé Česko trápí enormní sucho, vyjde město na cca 30 milionů korun. Tím se porušují pravidla nejenom stanovená zákonem, ale i aktuální státní politiky – zadržování vody v krajině. Obdobná je situace i s nesmyslnou „dešťovou trubkou“ v ulici Revoluční, kde by se mohla voda vsakovat jako doposud, ale město ji chce odvádět do čistírny odpadních vod.  Po nástupu na radnici tento projekt sdružení Naše Poděbrady zruší a ušetří 35 milionů korun.

Pokud to není záměr a jasný příklad takzvané „malé domů“, pak je to nehospodárné nakládání se svěřenými prostředky města a svěření financí do rukou amatérů, kteří připravili město ročně

o mnoho miliónů korun, které by se na stavbu a provoz bazénu daly také použít.

My neprovádíme tyto rozbory a hodnocení rychle a najednou, abychom na sebe upozornili právě teď v předvolebním čase, ale sledujeme všechny transakce a chování radních v průběhu celého volebního období. Jsme členy kontrolního výboru a máme dostatek věrohodných informací, s nimiž občany seznamujeme pravidelně každý měsíc v novinách Naše Poděbrady.

Město nepatří těm, kteří sedí na radnici, ale je všech občanů Poděbrad. My to dobře víme a pokud chcete spolurozhodovat s námi, máte možnost to říct zvolením čísla 4. Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.

Participativní demokracie znamená – občané, chcete se zapojit?

Jak dál městské koupaliště?

Jak jsme již psali v minulém čísle, velký a neprávem opomíjený potenciál pro celoroční klidnou rodinnou rekreaci má areál městského koupaliště Jezero. Ročně ho navštíví minimálně 50 tisíc lidí a v horkých letních dnech jsou to až 2 tisíce denně. Rekord je 2800 návštěvníků za den. Tolik lidí nenavštíví ani špatně postavený zimní stadion a už vůbec ne halu Bios po rekonstrukci. Jezero nutně potřebuje posílit, zejména technickou infrastrukturu. Zde bychom chtěli po příštích volbách občany Poděbrad zapojit.

 

V roce 2013 nechal městský úřad vypracovat studii s názvem „Revitalizace a funkční využití lokality u Jezera“. Jedná se o jeden z posledních nevyužitých pozemků v majetku města.

Dříve na něm byla louka. Nečinností vedení města pozemek zplaněl a vegetační složku tu nyní tvoří náletový, spontánně vzniklý porost, který ohrožuje přilehlé majetky a zdraví rekreantů.

Studie přesně definuje převážně špatný stav porostu, který se bude dále jen zhoršovat. Naše Poděbrady navrhují čtyři varianty využití pozemku:

Jejich záměrem je posílení rekreační funkce daného místa a jeho začlenění do koncepce rekreačního využití jezera. V souvislosti se zavedením vodovodu a kanalizace bude možné provést rekonstrukci hlavní budovy (plavčíkárny) a vybudovat kvalitní sociální zařízení.

Je velká škoda, že předmětná studie zapadla a v řešení některých možných variant se nepokračovalo. Řešení variant A a B by návštěvníkům koupaliště umožnilo rozvíjet další pohybové aktivity. Varianta C a D by mohla být pro město zisková.

Pevně věřím, že nejen tato nevyužitá plocha, která nedělá městu čest, ale i další nevyužité městské pozemky najdou postupně smysluplné využití.

Pokud se sdružení Naše Poděbrady dostane na radnici, umožní vám, občanům, abyste se mohli k uvedeným variantám vyjádřit.

Jaroslav Votava, Naše Poděbrady