Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Autor archivu% s green120

POVEDE STŘEDEM MĚSTA ŽELEZNIČNÍ KORIDOR?

Bez vědomí zastupitelstva, tj. nejvyššího orgánu města, dokonce i mimo radu města jedná starosta Ladislav Langr (VPP) o záměru vybudovat železniční koridor přes Poděbrady. Tento projekt Správy železničních a dopravních cest předpokládá také variantu zrušení stávajících železničních přejezdů u skláren a u Bažantnice z důvodu zvýšení rychlosti a frekvence nákladních železničních souprav, které zde budou projíždět namísto současných tras. Spojení mezi centrálním městem a Žižkovem by měl zajistit další silniční nadjezd přes železnici, vybudovaný mezi Jungmannovou ulicí a dětskými hřišti na druhé straně trati.     

O tomto záměru máme jen kusé informace, protože podrobnosti radnice nezveřejňuje. Správa železničních a dopravních cest zřejmě připravuje modernizaci železničního koridoru pro nákladní dopravu směrem na Děčín, Německo – přes Poděbrady. Záměr připouští i možnost, že by byly zrušeny úrovňové přejezdy a byly by nahrazeny dalším, v pořadí už třetím nadjezdem. Ten by měl variantně stát v prostoru ulic Jungmannova, Karla Čapka a Na Hrázi s přemostěním trati do prostoru ulic U Struhy a U Bažantnice. Projekt je ve fázi přípravy, zahájeny však byly už geodetické práce.

Navrhované řešení by přineslo městu vážné komplikace.

1.

Středem lázeňského města by vedl nákladní koridor s podstatně vyšší frekvencí železniční dopravy se všemi jejími negativy, zejména zvýšenou hlučností.

2.

Vybudování již třetího nadjezdu ve městě se současným uzavřením úrovňových přejezdů je natolik radikálním zásahem do dopravní situace, že lze jen obtížně odhadovat praktické důsledky. Žižkov, oddělený tratí od centra města je navíc dynamicky se rozvíjející lokalitou se zvyšující se hustotou obyvatel.

3.

Vybudování samotného nového nadjezdu by přirozeně mělo negativní dopad na životní podmínky obyvatel v přilehlých ulicích, snížení komfortu bydlení včetně snížení hodnoty jejich nemovitostí.   

Poděbrady jako lázeňské město by přece samozřejmě mělo zvýšenou mírou dbát na ochranu životního prostředí, se zvláštním zřetelem na omezení dopravy a dopravních komplikací. Projekty zásadního významu není možné zatajovat a řešit bez otevřené diskuze s občany! 

NAŠE POĎEBRADY pochopitelně nesouhlasí s postupem stávajícího vedení města pod taktovkou VPP Ladislava Langra. Jejich postup hodnotíme jako nezodpovědný, nekoncepční a neslučitelný s potřebami lázeňského města a jeho občanů.

Souhlasíte-li s naším stanoviskem, pomozte nám problém řešit. Je důležité, abychom na to nebyli sami. Prosíme, začněte u volebních uren! Máme č. 4

Odbornost nebo známost?

K smíchu i k pláči

Řadu týdnů dominovala místní komunální scéně „Kauza inženýrka Jana Netíková“. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho. Jde však jen o střípek z mozaiky skandální personální a kádrové politiky radnice. Odborně zdatní a zkušení profesionálové, vykonávající svou práci v souladu se zákonem, dostanou pro své zásadové postoje zákeřný vyhazov, maskovaný organizační změnou. Důležité pozice bývají naopak obsazovány spřízněnými osobami, přičemž jejich základním kvalifikačním kritériem je loajalita vrtochům radnice. Upevňuje se tak moc i kontrola peněžních toků. Zřizují se trafiky pro kamarády, čemuž se také říká politická korupce. Aby vše bylo naoko v pořádku, proběhne formální výběrové (vy)řízení, ve kterém zvítězí předem vybraný kandidát, ve zkratce tzv. PVK.

Tento příspěvek píši jako bývalý člen výběrové komise vedené starostou města, jejímž úkolem bylo vytvořit formální podklad pro zvolení PVK do vyrobené pozice ředitele městské knihovny. Snažím se být korektní, nemám potřebu ho jmenovat.

Nejprve malé historické srovnání.
V pozici místostarosty města jsem měl před lety za úkol zajistit výběrové řízení na ředitele Technických služeb Poděbrad. Vyhlášení výběrového řízení bylo oznámeno s velkým předstihem v celostátních médiích a na pracovních portálech. Přihlásilo se přes 50 uchazečů, výběr byl tříkolový, několikadenní, za asistence personální agentury. Dnes je vše jinak. Například tak, že PVK bývají do pozic dosazeni ihned s pracovním zařazením „dočasně pověřen výkonem funkce“. Následně se koná formální výběrové (vy)řízení, ve kterém dočasně dosazený PVK zvítězí. Diskrétně, bez publicity, pouze v rozsahu nezbytného oznámení. Potřebné křoví vytvoří jeden až dva další uchazeči, kteří jsou promptně vyřazeni. Výběr končí, litera zákona byla naplněna.

V případě ředitele městské knihovny bylo nutné trafiku nejprve vybudovat, volná nebyla žádná. Proto se knihovna účelově vyčlenila z městského kulturního centra jako samostatný subjekt. A ten potřebuje svého ředitele. Oznámení o konání výběrového (vy)řízení na tuto pozici bylo vyvěšeno na úřední desce strategicky těsně před Štědrým dnem. V době, kdy mají občané jiné starosti, než studovat, co se na radnici chystá. Následovaly svátky. Po nich již nezbylo mnoho času na kompletaci podkladů. Přihlásil se pouze PVK. Pak se ale vyskytla komplikace. Kromě PVK se přihlásily ještě dvě paní. Energická bankovní manažerka se zkušenostmi s řízením kolektivu i získávání dotací. Dále profesionální knihovnice, která vystudovala odbornou školu a následně Filozofickou fakultu UK, obor knihovnictví, 12 let praxe, z toho 5 let ve vedení knihovny v jiném městě. PVK profesní vzdělání ani adekvátní praxi v knihovnictví neměl. S předstihem podal výpověď v zaměstnání tak, aby mohl nastoupit do nové pozice, kterou za pár týdnů spolehlivě vyhraje. Přihlášku podal nekompletní, nepřiložil požadované lustrační osvědčení a už z těchto formálních důvodů neměla být jeho přihláška vůbec přijata. Uchazečům jsem během pohovorů položil několik otázek, které jsem si dopředu musel dlouze nastudovat a připravit, neboť sám pracuji mimo tento obor. Paní knihovnici jsem na nic nenachytal. Věděla vše, v rozsahu mnohem širším, než jsem si byl schopen sám připravit. Zkrátka, profesionálka. PVK naopak nevěděl prakticky nic. Zkrátka, neználek. Dialog připomínal pořad „Nikdo není dokonalý.“ Kocourkovské byly závěrečné výroky komise. „Bankovní manažerka je moc akční a energická, tudíž se na tuto pozici nehodí“. Druhé odůvodnění bylo ještě bizarnější. „Paní knihovnice určitě není vhodná, moc nás zklamala, dáváme ji na poslední místo“. Naopak „PVK je skvělý, vhodný, určitě jej doporučujeme, zná poměry …“

Jako jediný opoziční zastupitel v komisi jsem navrhl do pozice uchazečku s nejvyšším možným vzděláním v oboru, dlouholetou praxí a rozhledem. Naopak jsem navrhl vyloučit PVK z důvodu jeho profesní nekompetentnosti. Jak asi mohlo dopadnout moje sólové doporučení v komisi, tvořené vyjma starosty loajálními přisluhovači je jasné. Svoji reklamaci průběhu VŘ jsem uvedl do zápisu, který stejně nebude nikdo nikdy číst. A jak to nakonec dopadlo? Vítězný PVK z funkce ředitele městské knihovny zakrátko sám utekl.

Noviny Naše Poděbrady – číslo 4

Noviny Naše Poděbrady 

16. července 2018 • číslo 4

Aktuální číslo našich novin obsahuje nejnovější informace o dění v Poděbradech.

 

Jak se vedení Poděbrad stará o majetek města?

Hotel Paříž je prázdný a chátrá již přes 25 let. Člověk z vlastní zkušenosti ví, že když se o nemovitost nepečuje, její hodnota klesá. Přitom ve městě chybí pobytové zařízení pro seniory v rámci odlehčovacích služeb pro pečující o osobu blízkou se zdravotním postižením. Chybí domov pro seniory ve vlastnictví města. Města a obce, které mají zájem o své starší spoluobčany, provozují taková zařízení, aby i ve stáří, kdy se člověk nemůže o sebe sám postarat ve svém bytě či domku, mohl zůstat ve městě, na které je celý život zvyklý. Domov pro seniory Luxor je v majetku Středočeského kraje a značně přeplněný, čekací lhůta pro žadatele je několik let. Odpověď vedení města „ nejsou finance”.

Jen za posledních 15 let byla vypsána řada dotačních titulů jak z národních, tak evropských zdrojů, jen si o ně bylo třeba požádat. Když to jde jinde, proč to nejde v Poděbradech? Mimochodem rozpočet (finanční plán) města Poděbrad na straně příjmů disponuje částkou několika set milionů korun ročně.

Vyspělost občanské společnosti se pozná podle toho, jaká je její péče o své starší spoluobčany. Žijeme tedy ve vyspělé společnosti?