Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Category Archive Nejnovější příspěvky

Nastalo poděbradské jaro…

Poslední jednání zastupitelstva města Poděbrady dne 11. 04. 2018 bylo ozvláštněno odchodem zastupitelů, převážně z řad demokratické opozice, kteří brzy po jeho zahájení opustili jednací místnost na protest proti praktikám vedeným v současné době na poděbradské radnici.

Jednání zastupitelstva opustilo po začátku jednání na 20 minut deset opozičních zastupitelů demokratických stran a spolků a vzdálilo se z jednací místnosti. Jednalo se o zástupce sdružení Naše Poděbrady Mgr. Slaukovou, RNDr. Mikolandu, PaedDr. Káninského a Ing. Holase. K těmto zastupitelům se přidali také členové místní organizace ODS Ing. Fiala a Mgr. Šulc, za uskupení Volba pro město Poděbrady Ing. Ďurčanský, za ANO Ing. Vondra, Mgr. Vavřička za ČSSD a radní Jiří Felkr z Langrovy VPP.

Svým odchodem tak chtěli jmenovaní zastupitelé vyjádřit svůj nesouhlas s nestandardním odvoláním vedoucí stavebního odboru Ing. Netíkové. Tito zastupitelé se nemohou smířit s nově zaváděnými praktikami poděbradských radních, kteří vyhazují nepohodlné zaměstnance městského úřadu.

Stejně tak jako nechceme, aby komunista Ondráček dozoroval komisi pro kontrolu GIBS, tak si nepřejeme, aby byli z místní radnice vyhazováni nepohodlní zaměstnanci, kteří neskáčou, jak radní pískají.

Bude zase „mlátička“ Ondráček kontrolovat policii?
Necháme je opět dělat si zákony podle svého?
Komunální volby se blíží. Občané „záleží jen na vás”.

Noviny Naše Poděbrady

Noviny Naše Poděbrady 

18. duben 2018 • číslo 2

Aktuální číslo našich novin obsahuje nejnovější informace o dění v Poděbradech.

Radní Lukavec a Mareš blokují poděbradské investory

Poslední dobou stále častěji vyplouvají na povrch nestandardní postupy vedené ze strany radních pánů Lukavce a Mareše. Právě ti se na místní radnici snaží uchopit moc tzv. „po svém“ a jejich chování znepříjemňuje život místním investorům.

Jako investor projektu společnosti Na Ostende 2016 s r.o. jsem měl příležitost zúčastnit se jednání s těmito radními a vzhledem k nestandardním praktikám obou pánů bych se o tuto zkušenost s Vámi rád podělil.

Společnost Na Ostende 2016 s r.o. měla stavební záměr na bývalých jatkách, tedy v místě, které bylo ostudou města. Výsledkem tohoto projektu je proměna zruinovaného prostředí na vzhlednou obytnou zónu. Stejně jako ostatní investoři i naše společnost podala žádost o změnu územního plánu a udělení stavebního povolení na místním Odboru výstavby a územního plánování. Na základě platných zákonů nám bylo vydáno územní rozhodnutí i požadované stavební povolení. Vše postupovalo obvyklým způsobem do doby, než se do celého případu vložil radní Mareš. Ten nás vyzval k dalšímu jednání a do celé situace začal nestandardním způsobem zasahovat. Napadal samotný projekt i vydaná rozhodnutí, vyžadoval po nás další zásahy do projektu a následně nám začal i vyhrožovat. Dozvěděli jsme se od něho například, že pokud jeho podmínkám nevyhovíme, město od nás neodkoupí sítě za obvyklou hodnotu a vyhrožoval nám, že bychom mohli mít velké problémy s prodejem pozemků v okolí již hotových komunikací.

Na obdobný rozhovor došlo později i s jeho kolegou radním Lukavcem. Z obou jednání nakonec vyplynulo, že spíše než platně vydanými územními rozhodnutími se tito pánové při rozhodování hodlají řídit svými osobními přáními a potřebami. Fakt, že město dalo s výstavbou infrastruktury souhlas, pana Mareše ani Lukavce nezajímal. Dodnes si nejsem jist tím, zda chování těchto radních byla hloupost, závist nebo msta opozičnímu zastupiteli, prezentace moci nebo šikana stavebníka s cílem zmařit jeho investiční záměr či dokonce pokus o úplatek. Je důležité říci, že i členové Komise urbanistiky a dopravy s naším projektem a záměrem většinově souhlasili.

A přestože bylo z naší strany dle zákona vše v pořádku, museli jsme projekt, aby nám ho oba radní neblokovali, částečně přepracovat, čímž nám vznikly nemalé časové i finanční ztráty. Radní Mareš ve svém dalším jednání bohužel nepolevil. Od doby, kdy jsme se s ním poprvé konfrontovali, nám komplikoval doslova každý stavební záměr. Takovým je i pokračující výstavba řadových domků v areálu bývalých jatek nebo výstavba rodinných domků na Koutecké, které staví můj bývalý kolega samostatně. Zvláště studie „Koutecká“ byla dalším projektem, který se stal trnem v oku radního Mareše. V tomto případě se pan radní od samého začátku snažil zasahovat do jeho vývoje a ovlivňovat činnost úředníků. Obviňoval například pracovnice stavebního úřadu ze spolčování se s investorem. Zaměstnance úřadu se snažil ovlivňovat takovým způsobem, aby nakonec došlo ke změně studie dle jeho požadavků. Útočil také na samotného tajemníka města, který byl nakonec donucen ke svolání neplánované schůze. Na té se radní Lukavec a Mareš sami nominovali na zástupce vedení města a přítomny musely být rovněž pracovnice odboru výstavby. Takový postup byl nakonec odmítnut, protože byl nezákonný a odporoval zadání, které schválila rada. Je však naprosto evidentní, že cílem jednání pana Lukavce a Mareše bylo za každou cenu studii Koutecká zrušit, případně její realizaci co nejdéle pozdržet.

Pokud by úředníci státní správy podlehli nátlakům pana Lukavce a Mareše a do studie by byly zapracovány nové změny, pak by se stavební záměr pozdržel a investorovi by vznikly další ztráty časové i finanční. Podle zákona však radní města nemohou nařizovat pracovníkům úřadu různé postupy v posuzování jednotlivých stavebních záměrů, natož je jakkoliv ovlivňovat. Vše musí být řešeno na základě platné legislativy. Jelikož úředníci neustoupili, začal kolega Mareš útočit také na členy Komise urbanistiky a dopravy rozesíláním e-mailových zpráv. V těch žádal jednotlivé členy, aby studii Koutecká věnovali zvláštní pozornost vzhledem k tomu, že jsou prý minulé projekty a stavby považovány za „nepovedené“. Celá kauza týkající se stavebních záměrů dospěla však k velmi smutnému konci. Jelikož pánové Lukavec s Marešem ve své snaze zmařit další stavební záměry neuspěli, odvetou pod heslem „jde to slušně a poctivě“ byla výpověď vedoucí stavebního oddělení Ing. J. Netíkové. Jak jinak než pro nadbytečnost.

Necháme se 28 let od revoluce opět šikanovat?

Radní Lukavec a Mareš vrací Poděbrady před rok 1989. Pokud chcete v Poděbradech stavět garáž nebo malý rodinný dům, budete velmi překvapeni.

Dříve jste si podali žádost na stavební úřad a v případě, že jste měli všechny náležitosti v pořádku, získali jste stavební povolení. To už v Poděbradech dávno neplatí. Svoji aktivitu (do všeho mluvit bez znalosti věci) v posledních dvou letech velmi agresivní zvýšili radní města Lukavec a Mareš. Přes celou řadu institucí, které ovládají a připomínají z minulosti uliční výbory KSČ, mají snahu do všeho mluvit.

Nejraději by rozhodovali o barvě fasády, tvaru vaší střechy, velikosti domku, prostě všeho. Vyhrožují, že pokud s nimi nebudete souhlasit, nepřipojí vaši stavbu k městským přípojkám. Jejich zastrašování je pochopitelně nesmyslné. Město, pokud máte všechno podle zákona, vás připojit musí, ale může se odvolávat a zdržovat vás.

Největší nátlak vytvořili oba radní například na manžele Hnátovy, Brabcovy, pana Farida a další z lokality Jamborovka na Žižkově. Blokovali jim jejich stavby déle než půl roku až do doby, kdy krajský úřad rozhodl, že je takové jednání nesmyslné.

Zastupitelé za uskupení Naše Poděbrady se vždy snaží hájit zákon. Na městském i krajském úřadě proti těmto praktikám radních protestovali. Jsme ochotni pomoci všem, kdo budou mít vše podle zákona v pořádku.

S důvěrou se na nás obraťte.

Výsledek hospodaření města

O výsledku hospodaření města vypovídá závěrečný účet města Poděbrady za rok 2014. Závěrečný účet města obsahuje 608 stran, splňuje všechny zákonné podmínky zákona č.128 z roku 2000 o obcích a zákona č. 250 z roku 2000 o rozpočtových pravidlech. Pro občany je k dispozici na webových stránkách města (http://www.mesto-podebrady.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12349&id_dokumenty=18552). Nevykazuje žádné chyby a je správným obrazem ne úplně správného hospodaření města Poděbrady v roce 2014.

Pro ty, kteří se chtějí na internet podívat, přidáváme pár orientačních bodů. Na straně 4 závěrečného účtu se dozvídáme, stále různě mlženou pravdu, že město Poděbrady v roce 2014 hospodařilo se ztrátou -76,452 miliónu korun a tuto ztrátu muselo vykrýt zejména z fondu rezerv, z kterého bylo odebráno 59,2 miliónu korun. Význam slova „ztráta“ upřesněme výkladem, že bylo utraceno o 76,452
miliónu více než byl příjem do rozpočtu města a muselo se sáhnout do rezerv.

V tabulce č. 6 se ale píše „v roce 2014 hospodařilo město Poděbrady podle schváleného rozpočtu ze dne 11.12.2013. V průběhu roku nedošlo k žádným významným odchylkám.”

Pro někoho je hodně peněz 1000 korun, pro někoho 1 milión. Pro město 11.12.2013 schválené příjmy 197 miliónu a skutečnost, jak je uvedeno ve Fin 2-12 885 miliónu nebo přesněji 333 miliónu, neboť položka 4134 na paragrafu 000 ve výši 512 mil, je pouze nějakou účetní opravou.

Původně schválený rozpočet a skutečnost tedy vykazuje rozdíl 136 miliónu, strana 5 výkazu Fin 2-12. Na straně 19 tohoto výkazu se dovídáme, že schválený rozpočet na straně výdajů předpokládal výdaje ve výši 201 miliónů a skutečnost je 961 miliónů respektive 493 miliónů. Tedy odchylka na straně výdajů je 292 miliónů.

A o 292 miliónech pan starosta napíše a podepíše „nedošlo k žádným významným odchylkám“, jak je uvedeno v již zmiňované tabulce č.6. Uvedené odchylky byly rozpočtovými opatřeními zastupiteli řádně schváleny, to nelze vytknout. O tom jestli původně schválený rozpočet a konečný schválený rozpočet vykazuje „nějakou odchylku“ nechť si každý udělá závěr sám. „Jde to slušně a poctivě.”

Jde, to nikdo nezpochybňuje a všichni si přejeme, aby to slušně a poctivě šlo i nadále, pouze chceme upozornit, že bez peněz to nepůjde. Mnoho nemovitého majetku města Poděbrady bylo zejména v minulých čtyřech letech prodáno, finanční rezerva je téměř vyčerpaná a některé plánované investiční
akce pro rok 2015 již v tuto chvíli nemají finanční krytí. Naším cílem je pozměnit prohlášení: Jde to slušně, poctivě a hospodárně.

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Na posledních dvou zasedání zastupitelstva se projednával dle mého názoru poměrně zásadní zásah do budoucnosti obyvatel na Žižkově. Konkrétně se jednalo o odsouhlasení smlouvy budoucí s firmou PMS, která se týká výstavby dalších šesti obytných domů – bloků na Žižkově, v části za budovou Symfonie.

Jaká je historie tohoto projektu? Původně v tomto místě měl vzniknout centrální žižkovský park, který by sloužil k relaxaci a odpočinku místních obyvatel. Takto to bylo městem prezentováno ještě minulý rok, před komunálními volbami. Nyní, osm měsíců po volbách vedení města přichází s vizí jinou. S odůvodněním, že na výkup pozemků od soukromých vlastníků město nemá prostředky tento prostor
s klidným srdcem přenechává jednomu z největších developerů v našem městě, firmě PMS. Tato firma se projednávanou smlouvou zavazuje, že pozemky vykoupí od soukromých majitelů sama a postaví zde šest nových bytových bloků. Část pozemku (na obrázku označeno A a B) odprodá nebo „věnuje” městu Poděbrady. Jaká to dobročinnost.

Na těchto plochách, kterých se firma PMS „zbaví” se město zavazuje na své náklady vybudovat slibovaný centrální park. Tuto obchodně – politickou transakci já osobně a zjednodušeně chápu takto: Brilantní obchodní tah od firmy PMS a naprostá politická nezodpovědnost od vedení města.

Proč si toto myslím? PMS tímto krokem získá permanentní zelenou v dalším krátkozrakém zastavování Žižkova „králíkárnama” bez ohledu na potřeby místních obyvatel. A město na své náklady (pohybující se v mil. korun), ještě firmě PMS zařídí parkovou úpravu okolních ploch nově vzniklých bytových domů.

A jako bonus, na věky věků se o toto prostranství bude technicky starat. Skvělé, co si přát více…

Myšlenka centrálního parku se tímto rázem smrskla na parčík, nebo to můžeme také vhodněji nazvat „Roklinkou” mezi obytnými domy. Místo, které budou milovat především lidé s pejsky z okolních nově vybudovaných šesti bytových domů. Centrální park tímto projektem padl. Vedení města si přesto připíše další řádku do seznamu svých akcí „co se povedlo”. A toto všechno proběhne ve stylu, který město po celou dobu svého působení praktikuje, který se nazývá: O nás bez nás. Určitě jste o něm už něco slyšeli. A slovy pana Šmída nám na Žižkově vznikne další paskvil.

Proč? Proč si město nestojí za svou myšlenkou? Proč obětuje svoji vizi, která by obyvatelům Žižkova konečně něco přinesla za laciné volební body? Proč na Žižkově potřebujeme dalších cca 210 bytových jednotek, které zde mají v nejbližší budoucnosti vyrůst? Nebylo by vhodnější zabezpečit stávajícím místním obyvatelům pohodlnější a spokojenější život? Zapadá tato nová výstavba do celkové koncepce zabydlenosti města? Má město vůbec nějakou takovou koncepci? Proč město nejde cestou projektu, který by byl přínosem, a ne nouzovým plánem? Ať by to byl jen dříve plánovaný centrální park, nebo jakékoliv sportoviště, dětské hřiště, senior fit park, krytá víceúčelová sportovní hala, nebo jakákoliv další věc, která by stávajícím obyvatelům zpříjemnila život v této lokalitě.

Projednávaný návrh smlouvy byl s naším přispěním zastupitelstvem již dvakrát stáhnut. Poprvé to bylo především z důvodu, že tento projekt nebyl vůbec projednán komisí urbanismu a dopravy. Ano, v našem městě se na názor příslušných komisí „moc nehraje”.

Podruhé jsme upozornili na to, že u tohoto projektu není mimo jiné vyřešená jakákoliv logická návaznost na stávající komunikace a ani návaznost na souběžně plánovanou výstavbu společnosti Nový Žižkov. O nějakém komplexnějším – koncepčním řešení dopravy a parkování v této lokalitě si místní obyvatelé mohou opět nechat jen zdát. Ale to je problém asi celého
města, ne jen Žižkova.

Takto vzniká jen další z „projektů”, o kterých se pan místostarosta Uhlíř vyjádřil slovy: „My jsme to nějak udělali a ten kdo přijde po nás ať si to klidně předělá”. Nevznikne opět nic, čeho bychom si mohli vážit a na co bychom mohli být pyšní. Ostatně jak je v Poděbradech už poslední dobou tradicí.

Občané Žižkova – nestojíme o vás!

Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty Langra a rady města těm občanům Žižkova, kteří podepsali petici požadující zřízení Místního výboru městské části Žižkov.

V bodě 5 volebního programu nejsilnější koaliční strana současného starosty slibuje Poděbradům další integraci Žižkova. Říká, že podpoří rozvoj Žižkova a všech okrajových částí města – Velké Zboží, Kluk, Polabec, Přední Lhota, jejichž občané si prý zaslouží stejně příjemné podmínky pro spokojený život jako ostatní Poděbraďáci. Rada města ale Žižkovákům vzkázala, že jim zřízení místního výboru nepovolí a následně zastupitelstvo celkem třikrát stejný návrh zamítlo. Kdeže starostovy předvolební sliby jsou!

Žižkov je pravděpodobně nejproblémovější okrajová část města. Výhledově právě zde bude probíhat velké rozšiřování města bytovou výstavbou a související infrastrukturou, která citelně schází. S tím souvisí problémy sociální, dopravní, ekologické. Současnou dopravní situaci na Žižkově lze označit za katastrofální. S konstruktivní pomocí zde bydlících občanů lze řadu problémů řešit operativně a s menší zátěží pro úředníky radnice.

Místní výbory, jak ukazují dobré zkušenosti z ostatních okrajových částí města, mohou některé banálnější problémy řešit přímo s jednotlivými odbory úřadu, čímž se výrazně urychlí jejich požadovaná náprava. Jedná se například o ořezy stromů, chybějící inventář, vývěsky, úklid, dopravní značení, atd. – Žižkov tuto možnost nemá. Požadavky investičního rázu mohou předkládat zpracované a odůvodněné přímo radě města, včetně žádostí na podporu různých aktivit sportovního, kulturního i ekologického rázu. Podle zákona o obcích dokonce mají právo předkládat návrhy i zastupitelstvu – Žižkovu byly tyto možnosti odepřeny (je to přeci jenom, jak říká starosta Langr „noclehárna“).

Místní výbory projednávají a vyjadřují se k záměrům města, vznášejí podněty a připomínky. Žižkov řeší aktuálně problémy související se silniční dopravou, stavbou nadjezdu, (ne)budováním chodníků, rekonstrukcí ulice Za Nádražím a řadu dalších.

Vyloučení možnosti zřídit lokální místní výbor výrazně omezuje možnosti komunikaci Žižkova s radnicí, a tím i podporu a zejména diskutabilní kvalitu investic do této nejlidnatější městské části.

STAN – Naše Poděbrady vytrvale zřízení Místního výboru městské části Žižkov podporuje a v zastupitelstvu prosazuje. Postoj radniční koalice považujeme za hloupost, aroganci moci a přehlížení
požadavků nezanedbatelné části občanů města.

I nadále bude proto pokračovat petiční akce občanů i další akce na podporu Žižkova formou happeningů a setkávání s občany.

Chráníme město před zadlužením

Jako jediní jsme upozornili na to, jakým způsobem se zachází s rozpočtem města. Úředně je vše v pořádku. Záleží ale na přístupu. Připadá nám nerozumné používat fond rezerv a fond obnovy domů a bytů k zalepování děr v rozpočtu města. Každý fond má svůj smysl a měl by se používat na co je určený. Jako opozice říkáme „STOP!“ vysávání fondu rezerv, který slouží pro případné havárie, živelné či přírodní katastrofy. Chceme, aby se město Poděbrady umělo postarat o své občany i v době povodní, požáru či jiných nepředvídatelných událostí.

Situace k dnešnímu dni je taková, že pokud půjde vše dle plánů vedení města, tak na konci roku 2015 bude v rozpočtu města a fondu rezerv 0 Kč. Nechceme ani domýšlet, co nastane pak. Nějaký úvěr by situaci rychle vyřešil, ale nebyla by to prohra pro naše město?

 

Navrhujeme…

Nechceme pouze kritizovat, a proto navrhujeme vlastní řešení. Investice jsou důležité a každý chce mít krásné město, ale všeho s mírou. Jako opoziční uskupení dohlížíme na čerpání finančních prostředků města. Chceme fungující fond rezerv. Výše fondu není žádným právním předpisem určena, ale vzhledem k velikosti našeho města a počtu obyvatel se domníváme, že by měla být jeho výše alespoň polovina rozpočtu, tedy cca 150 mil. Tato částka by měla být vedena mimo rozpočet a financování města. Do rozpočtu by měla být zařazována pouze v případě nutné potřeby.

 STAN – Naše Poděbrady