Nejnovější příspěvky

Aktuální informace o dění v Poděbradech.

Falešné posudky a falešné zprávy

Nová úniková strategie

 

Vedení města a koaliční zastupitelé mají novou strategii, jak manipulovat s veřejnými zakázkami i veřejným míněním. Pokud je potřeba učinit rozhodnutí, které je anomální, lze se např. schovat za doporučení některé z komisí, které nechtěně sehrají roli užitečných naivků a vedení města se honosí čistým štítem – my jsme se jen řídili doporučením komise. Ukazuje se, že tato strategie pozbývá na účinnosti a proto byla nasazena nová finta. Spočívá ve falešných nebo alespoň zavádějících externích posudcích, které snáze umožní odůvodnit  třeba i nezákonný postup. V lehčím případě pak „pouze“ požehnat zadání zakázky spřízněné osobě. Třeba ne přímo za zjevný úplatek, ale k nemalé škodě městu. Podívejme se na několik konkrétních příkladů z poslední doby, které mají společné téma voda či vodní hospodářství.

Nevýhodnost dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu čistírny odpadních vod (ČOV) firmě VaK Nymburk, a.s. byla podrobně popsána v minulém vydání PN. V uplynulém týdnu nám dozorový orgán ministerstva vnitra potvrdil, že město jeho schválením procesně porušilo zákon! Tento dodatek byl postaven právě na externím posudku, který je vadný, vychází z nesprávných dat a výkladu příslušných předpisů v neprospěch města.

V rámci objektivity je však nutno dodat, že tento posudek nikdy nebyl oficiální, ani podepsán zpracovatelem. Přesto anebo právě proto nebyl zastupitelům nikdy předložen, ale i tak byl schválen! Naštěstí se nám podařilo hrozící ztrátu ve výši 7,27 mil. Kč sanovat.

 

Neoprávněný posudek?

Město prostřednictvím likvidační komise vyřadilo svůj vlastní majetek v pořizovací hodnotě 49,5 mil. korun v rámci rekonstrukce ČOV a to na základě neoprávněného posudku. Podstata chybného postupu je v tom, že zpracovatel tohoto posudku není oprávněn cokoli oceňovat. Za jeho práci mu tak reálně hrozí postih krajského soudu, správní řízení a odebrání znaleckého razítka. To však nebyl žádný problém pro radní Veberovou, předsedkyni finančního výboru, která předložila zastupitelstvu ke schválení návrh na vyřazení majetku právě podle tohoto posudku.

 

Falešná informace

Dalším aktuálním příkladem je připravovaná rekonstrukce Revoluční ulice. Stavebníkem je krajský úřad, avšak město se má podílet na způsobu řešení odvodnění nové vozovky. Že jde o horké téma naznačuje již to, že město 3.5.2018 vydalo tiskovou zprávu, ve které mj. informuje občany, jak bude nakládání s dešťovou vodou řešit. Odvolává se na hydrogeologické posudky, ze kterých vyplývá nevhodnost vsakování srážek do podloží. Při bližším ověření jsme ale zjistili, že město disponuje  pouze jedním hydrogeologickým posudkem pro východní část  území, kde v jeho závěru hydrogeologové konstatují: „při hospodaření s dešťovou vodou (HDV) bude kladen důraz na realizaci opatření blízkých přírodě, tj. vsaku dešťových vod, případně s jejich doplňkovou retencí pro pozdější využití“. V tomto případě vydala radnice formou tiskové zprávy fake news (falešnou informaci), snad proto, aby tomuto zavádějícímu sdělení občanům formálně dodala patřičnou váhu. Skutečná podstata věci je s největší pravděpodobností v tom, že je zde snaha zadat  a zaplatit zbytečný projekt i následnou realizaci  nehospodárného a neekologického odvodu dešťové vody.  Jen připomenu, že  další samostatný hydrogeolog  si prověřil situaci a korigoval svůj prvotní sporný náhled právě ve prospěch žádoucího obohacování zásob podzemních vod.     

 

Jaké z toho plyne ponaučení? Být obezřetným a prověřovat informace, které jsou z vedení města. Pokud  vypustí důležité sdělení, či snad dokonce tiskovou zprávu, je dost možné, že pravda bude úplně jinde.

 

RNDr. Miloš Mikolanda

Naše Poděbrady

Naše Poděbrady

zanechte odpověď